(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: 20 godina Udruge ZUM

27.12.2022.

Potaknuti i osnažiti mlade

• Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

• Ostale fotografije i video iz arhiva ZUM‑a

• Književnost i multimedijalne sadržaje ovdje koristimo više kao odskočnu dasku za razgovor, za razmjenu mišljenja i stavova… •

• Na adre­si Flavijevska 8, gdje su se pre­se­li­li nakon što su godi­na­ma ima­li Info cen­tar za mla­de u Kandlerovoj uli­ci, udru­ga ZUM pro­vo­di svo­je aktiv­nos­ti usmje­re­ne prvens­tve­no na bolje sna­la­že­nje mla­dih u svi­je­tu rada. Voditelji Udruge, Katarina Mikulić i Igor Zenzerović, ispri­ča­li su nam nešto više o ZUM‑u.

Ovo je bila godi­na vaše 20 obljet­ni­ce pod motom „Zaposlimo umo­ve mladih“…

- Ma da, to nam je moto, više u smis­lu da kroz naše aktiv­nos­ti, edu­ka­ci­je, radi­oni­ce, radi­mo na tome da se mla­di što pri­je zapos­le nakon okon­ča­nog for­mal­nog obra­zo­va­nja – sred­nje ško­le ili fakul­te­ta. Ne u smis­lu dos­lov­nog pru­ža­nja uslu­ge zapoš­lja­va­nja (ako nam dođu s tak­vim upi­ti­ma, upu­ću­je­mo ih na HZZ), već više savje­to­va­nja i infor­mi­ra­nja o raz­li­či­tim pro­gra­mi­ma i pro­jek­ti­ma koji im mogu koris­ti­ti. Nismo info toč­ka u smis­lu pro­fe­si­onal­nog usmje­ra­va­nja, već mla­de infor­mi­ra­mo o moguć­nos­ti­ma koje mogu isko­ris­ti­ti, kao što su neke garan­ci­je za mla­de, neke pogod­nos­ti veza­no za samo­za­poš­lja­va­nje, uz EU pro­gra­me itd., te infor­ma­ci­je mogu dobi­ti od nas. Direktno zapoš­lja­va­njem se baš ne bavi­mo. Od samog star­ta nas­to­ji­mo mla­de uklju­či­ti i u dije­lu osmiš­lja­va­nja i pro­ved­be pro­gra­ma, te tako bolje pra­ti­ti nji­ho­ve potre­be i trendove.

U tom prav­cu pro­vo­di­li ste i neka istraživanja?

- Točno, sudje­lo­va­li smo u više raz­li­či­tih istra­ži­va­nja, npr. u pos­ljed­njih neko­li­ko godi­na ima­li smo istra­ži­va­nje o poli­ti­ka­ma za mla­de i istra­ži­va­nje veza­no za lokal­ni pro­gram za mla­de – opće­ni­to o tome koli­ko su mla­di uklju­če­ni u demo­krat­ske pro­ce­se. Radimo i tre­nut­no na jed­nom pro­jek­tu, finan­ci­ra­nom iz EU soci­jal­nog fon­da. Nositelj pro­jek­ta je udru­ga Alumni FET Pula, a mi smo part­ner – zajed­no s dru­gim Sveučilištima i udru­ga­ma iz Hrvatske – ukup­no je 14 part­ne­ra na pro­jek­tu. „Politika selje­nja u kon­tek­s­tu unu­tar­nje i vanj­ske migra­ci­je“, bila je tema fokus gru­pe koju smo vodi­li u sklo­pu pro­jek­ta. Znanstvenici tu više istra­žu­ju dio vezan za demo­graf­sku situ­aci­ju u Hrvatskoj, dok mi više radi­mo direk­t­no s gra­đa­ni­ma, odnos­no s mla­di­ma u našoj lokal­noj sre­di­ni. Istražujemo nji­ho­va tre­nut­na raz­miš­lja­nja i sta­nja u koji­ma se nala­ze veza­no za sta­no­va­nje, stam­be­ne potre­be ili pro­ble­me, za stam­be­ne poli­ti­ke, kao i o tome koli­ko mla­di zapra­vo odla­ze ili žele osta­ti u Hrvatskoj? To su ta neka istra­ži­va­nja, ali glav­ni fokus nam je osna­ži­ti mla­de da budu aktiv­ni u zajed­ni­ci. Motiviramo ih, kroz raz­ne edu­ka­ci­je i radi­oni­ce o moguć­nos­ti­ma dje­lo­va­nja u zajed­ni­ci, da budu aktiv­ni gra­đa­ni, da budu sprem­ni kod bira­nja pos­la, ali i dono­še­nja dru­gih život­nih odluka.

Također, kroz raz­li­či­te edu­ka­ci­je veza­ne za finan­ci­je ili podu­zet­niš­tvo, cilj nam je pre­ni­je­ti vje­šti­ne važ­ne za nji­hov ula­zak na trži­šte rada. Tu ima­mo vri­jed­nu vanj­sku surad­ni­cu koja im pre­no­si te kom­pe­ten­ci­je, a oni će ih kroz godi­ne dalje razvi­ja­ti kao vrlo bit­nu nado­pu­nu svom for­mal­nom obra­zo­va­nju. Sve se naše aktiv­nos­ti većin­ski bazi­ra­ju na nefor­mal­nom uče­nju, kroz par­ti­ci­pa­ti­van pris­tup i način rada oni sami uče jed­ni od dru­gih i rade na osob­nim pa sve do pro­fe­si­onal­nih vje­šti­na i kompetencija.

Kako doz­na­ju o vama, ima­te li i pre­zen­ta­ci­je po ško­la­ma, fakultetima?

- Dolaze na raz­ne aktiv­nos­ti u našim pros­to­ri­ja­ma, naj­češ­će nas pro­na­đu putem Googlea, ali i druš­tve­nih mre­ža. Zanimljivo je da su tije­kom pan­de­mi­je sami od sebe poče­li dola­zi­ti, infor­mi­ra­li su se i tra­ži­li alter­na­ti­ve za upoz­na­va­nje s novim lju­di­ma, edu­ka­ci­ju i dru­že­nje, tra­ži­li su nešto aktiv­no. Surađujemo i sa ško­la­ma. Učenicima dije­li­mo raz­ne bro­šu­re i orga­ni­zi­ra­mo im krat­ke pre­zen­ta­ci­je o nači­ni­ma kako se mogu uklju­či­ti u naše pro­gra­me i pro­jek­te, ali i ima­mo i dru­gih surad­nji sa ško­la­ma i dru­gi ins­ti­tu­ci­ja­ma – npr. ove godi­ne nas­tav­lja­mo pro­jekt koji smo pro­vo­di­li i lani, s Tehničkom ško­lom Pula i Talijanskom sred­njom ško­lom. Tu sa sku­pi­nom mla­dih pro­vo­di­mo šest radi­oni­ca baš o podu­zet­niš­tvu i finan­ci­ja­ma. Znači, uči­mo ih ne samo teorij­ski, nego i kroz spo­me­nu­to nefor­mal­no obra­zo­va­nje, uči­mo ih kroz prak­ti­čan rad i pri­mje­re iz prak­se s koji­ma će se susre­ta­ti kad se jed­nog dana zapos­le. Neki čak i nakon sred­nje ško­le odla­ze na posao, a da ni o čemu što ih čeka nema­ju poj­ma. Mi to pokri­va­mo kroz te radionice.

Ove ste se godi­ne više bavi­li i seg­men­tom kulture?

- Bavili smo se i rani­je, dos­ta smo se bavi­li medij­skom kul­tu­rom, medij­skom pisme­noš­ću, izda­va­li smo i „Trisku“, neza­vis­ni časo­pis kojeg su upra­vo mla­di vodi­li, kas­ni­je je to preš­lo u web por­tal… Općenito, veći­na naših dje­lat­nos­ti ima dodir­nih toča­ka s kul­tu­rom, ali ove smo se godi­ne dos­ta bavi­li i kul­tur­nom poli­ti­kom i poli­ti­kom sudje­lo­va­nja u kul­tu­ri. Kroz pro­jekt Info cen­tra stal­no smo koke­ti­ra­li i s temom kul­tu­re i pita­nji­ma sudje­lo­va­nja mla­dih u kul­tu­ri. Npr. pod nas­lo­vom „Druženje na ste­pe­ni­ca­ma“, zajed­no s Markom Zdravković-Kuncem i eki­pom iz Pub kviz sce­ne orga­ni­zi­ra­li smo dru­že­nje mla­dih s pro­čel­ni­kom za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je Vladimirom Torbicom na ste­pe­ni­ca­ma Rojca.

Možemo istak­nu­ti i jed­nu aktiv­nost koja još nije skroz zaži­vje­la, ali laga­no se „kuha“ – bio je to prvi rad­ni sas­ta­nak s mla­dim polaz­ni­ci­ma, kaza­li­štar­ci­ma u INK. S nji­ma smo popri­ča­li o nači­ni­ma uprav­lja­nja unu­tar nji­ho­ve ins­ti­tu­ci­je, ali i opće­ni­to u gra­du. Upoznavali su se tako s nekim osnov­nim tije­li­ma u kul­tu­ri u gra­du, župa­ni­ji i na naci­onal­noj razi­ni, te svim obli­ci­ma sudje­lo­va­nja u kul­tu­ri, nači­ni­ma infor­mi­ra­nja o natje­ča­ji­ma, o moguć­nos­ti­ma obli­ko­va­nja ili moguć­nos­ti­ma umrežavanja…

Primijetili smo da ih zani­ma moguć­nost odlu­či­va­nja o samom pro­gra­mu kaza­li­šta i gos­to­va­nji­ma, kao i dodat­nim moguć­nos­ti­ma koje Dramski stu­dio može ponu­di­ti. Spomenuli smo dobar pri­mjer iz Berlina, Mlado kaza­li­šte, koje vode mla­di uz men­tor­stvo slič­nih većih kaza­li­šta. Dramska peda­go­gi­nja Andrea Gotovina, koja je tako­đer bila na tom sas­tan­ku, oci­je­ni­la je da mla­di koji su dio dram­skih sek­ci­ja i kaza­liš­nog živo­ta ima­ju veli­ku ulo­gu u nje­go­vom pro­mo­vi­ra­nju. Istaknula je da je dobro što smo mi kao udru­ga ušli u kaza­li­šte i moti­vi­ra­li mla­de na veći inte­res za sudje­lo­va­nje u kaza­liš­noj politici.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula tako­đer nas je pre­poz­na­la kao bit­ne agen­te, posred­ni­ke izme­đu mla­dih i ins­ti­tu­ci­ja, dono­si­te­lja odlu­ka. U dva navra­ta zva­li su nas da im bude­mo mode­ra­to­ri na nji­ho­vim pro­gra­mi­ma, npr. nedav­no smo u Kinu Valli pred­sta­vi­li mla­de pul­ske kreativce.

Od nedav­no ste i vi „kul­tur­ni proizvođači“?

- Da, to nam je poseb­no zado­volj­stvo spo­me­nu­ti, ima­mo pro­jekt Predvečer poeti­ke, koji zavr­ša­va kra­jem godi­ne. Prvi takav doga­đaj nazva­li smo Poetika hrđe i turiz­ma, i odr­ža­li ga na Svjetski dan turiz­ma, na Ferijalnom. S mno­gim mla­di­ma tada smo pri­ča­li o pro­ble­mi­ma turis­ti­fi­ka­ci­je i dein­dus­tri­ja­li­za­ci­je gra­da Pule. Drugu Predvečer odr­ža­li smo u surad­nji s Arheološkim muze­jom Istre. Koristili smo nje­gov vanj­ski pros­tor budu­ćeg lapi­da­ri­ja, koji nas je moti­vi­rao na temu Predvečer tiho­ga živo­ta, odra­đe­nu u part­ner­stvu s Udrugom mla­dih s ošte­će­njem slu­ha Istra. Za tu smo pri­li­ku odgle­da­li i film prik­la­dan za sve – odli­čan ukra­jin­ski film „Plemya“, u kojem su glav­ni glum­ci oso­be s ošte­će­njem sluha.

Imat ćemo još dvi­je tak­ve Predvečeri, doga­đa­nja koja su svo­je­vr­s­ni knji­žev­ni i mul­ti­me­di­jal­ni forum otvo­re­nog tipa. Dakle, svi su dobro doš­li, svi mogu sudje­lo­va­ti na način da pone­su sa sobom svoj tekst, video, glaz­bu, da upot­pu­ne i obo­ga­te večer svo­jim dopri­no­som, jer knji­žev­nost i mul­ti­me­di­jal­ne sadr­ža­je ovdje koris­ti­mo više kao odskoč­nu dasku za raz­go­vor, za raz­mje­nu miš­lje­nja i sta­vo­va, da vidi­mo može­mo li taj čušpajz pre­tvo­ri­ti u neku finu šal­šu. Tako pozi­va­mo da 29. pro­sin­ca u 17.30 sati, ako net­ko želi i pro­na­đe vre­me­na, dođe u Dom anti­fa­šis­ta, gdje ćemo odr­ža­ti 3. Predvečer poeti­ke sa temom Poetika pok­va­re­nog tele­fo­na. Pričat ćemo o mete­oro­lo­gi­ji, teh­no­lo­gi­ji, a sve to kroz igru i nera­zu­mi­je­va­nje. Općenito, kroz naš rad i rad s našim volon­te­ri­ma uvi­jek nas­to­ji­mo kul­tu­ru sagle­da­ti kao cilj, ali i kao sred­stvo. Primijeniti meto­de u koji­ma kul­tu­ra pos­ta­je alat putem kojeg mla­di mogu pro­pa­gi­ra­ti neku ide­ju, alat koji im poja­ča­va svi­jest da mogu dje­lo­va­ti i odlu­či­va­ti, biti kul­tur­ni i poli­tič­ki agi­tan­ti i mogu se kre­ativ­no izra­ža­va­ti i razvijati.

Iako ne uvi­jek eks­pli­cit­no, kroz naš rad mi se stal­no doti­če­mo kul­tu­re, onog ele­men­tar­nog u bilo kojem kul­tur­nom živo­tu, a to je način sudje­lo­va­nja, obli­ci soli­dar­nos­ti i uklju­či­vos­ti. To nisu tek ispraz­ne fra­ze, jer uve­li­ke to kod nas dois­ta tako izgle­da u prak­si, kada kao men­to­ri i mode­ra­to­ri dogo­va­ra­mo nove aktiv­nos­ti i pre­pu­šta­mo se ide­ja­ma i ini­ci­ja­ti­va­ma mladih.

Što vam je tre­nut­no najaktualnije?

- Trenutno zavr­ša­va­mo pro­jekt Info cen­tar za mla­de ZUM. Inače, to je jedan od tri naša glav­na pro­gra­ma koje pro­vo­di­mo, a cilj mu je infor­mi­ra­ti i savje­to­va­ti mla­de o raz­li­či­tim pri­li­ka­ma koje im se nude – od volon­ti­ra­nja u lokal­noj zajed­ni­ci ili opće­ni­to pro­ce­sa uklju­či­va­nja u zajed­ni­cu, dono­še­nja odlu­ka kroz Savjete mla­dih itd.

Završavamo i pro­jekt finan­ci­ran od Središnjeg držav­nog ure­da za demo­gra­fi­ju i mla­de, koji ćemo 27. i 28. pro­sin­ca zaokru­ži­ti dvod­nev­nim doga­đa­njem koje smo nazva­li „Festival mobil­nos­ti“. Cilj nam je tu saže­ti sve što smo kroz godi­nu radi­li – fokus tog pro­jek­ta nam je bio infor­mi­ra­ti mla­de o EU pro­gra­mi­ma mobil­nos­ti, poput Erasmus+, EU sna­ga soli­dar­nos­ti i dru­gim pro­gra­mi­ma EU koji omo­gu­ća­va­ju mla­di­ma da bes­plat­no sudje­lu­ju, putu­ju, razvi­ja­ju se, umre­ža­va­ju se s dru­gim lju­di­ma, stje­ču nove vje­šti­ne i iskus­tva itd.

Za ta dva dana pri­pre­ma­mo raz­li­či­te aktiv­nos­ti, npr. Treasure hunt, grup­ne disku­si­je o tema­ma koje se tiču mla­dih, zatim Izložbu o mla­di­ma koji su sudje­lo­va­li u nekim pro­gra­mi­ma raz­mje­ne mla­dih i spi­ka­oni­cu na tu temu. Imat ćemo i Game nig­ht gdje ćemo dru­ži­ti kroz zabav­ne i inte­rak­tiv­ne igre. Festival će se u subo­tu uve­čer okon­ča­ti par­tyjem u Klubu Kotač u DC‑u Rojc. Evo, upra­vo je ovdje tim mla­dih volon­ter­ki koje su osmis­li­le te aktiv­nos­ti i zajed­no ćemo ih organizirati.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.