Upisi u 12. Školu animiranog filma Pulske filmske tvornice

06.12.2022.

Pulska film­ska tvor­ni­ca pozi­va sve osnov­no­škol­ce i osta­le zna­ti­želj­ne kre­ativ­ce na upis u 12. Školu ani­mi­ra­nog fil­ma, koja poči­nje 12. pro­sin­ca u 17 sati u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Radionica će se odr­ža­va­ti kon­ti­nu­ira­no tije­kom pro­sin­ca, siječ­nja i velja­če pone­djelj­kom, sri­je­dom i pet­kom od 17 do 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce, Stiglicheva 12, Pula.

Svi zain­te­re­si­ra­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la i osta­li kre­ativ­ci na 12. Školu ani­mi­ra­nog fil­ma pri­jav­lju­ju se putem pri­jav­ni­ce.

Sve infor­ma­ci­je mogu se dobi­ti pri­li­kom upi­sa ili u prvom ter­mi­nu (bez obve­ze upi­si­va­nja). Također nam se može­te obra­ti­ti i putem mobi­te­la: 095 55 818 53 ili e‑maila pulskafilmskatvornica@gmail.com.

Priredio B. V.