18. NOĆ MUZEJA U POREČU

B. V.

26.01.2023.

Nakon dvo­go­diš­nje pauze, odnos­no dvo­go­diš­njeg onli­ne dru­že­nja, Noć muze­ja vra­ća se u muze­je i dru­ge baštin­ske usta­no­ve u petak, 27. siječ­nja. Riječ je o naj­ve­ćoj muzej­skoj mani­fes­ta­ci­ji, čiji je orga­ni­za­tor Hrvatsko muzej­sko druš­tvo, a ovo­go­diš­nja tema je „Muzeji su važ­ni“. Važnost muze­ja oči­tu­je se kroz odgo­vor­nost muzej­ske zajed­ni­ce za pri­rod­ne, kul­tur­ne i eko­nom­ske pro­ce­se u druš­tvu, oču­va­nje mate­ri­jal­ne i nema­te­ri­jal­ne bašti­ne za buduć­nost te za izgrad­nju zajed­ni­ce i pojedinaca.

Ovogodišnju mani­fes­ta­ci­ju Noć muze­ja Zavičajni muzej Poreštine – Museo del ter­ri­to­rio paren­ti­no će obi­lje­ži­ti raz­no­li­kim pro­gra­mom koji uklju­ču­je struč­no vod­stvo povi­jes­nom jez­grom, kera­mi­čar­sku radi­oni­cu za dje­cu (uz naj­a­vu), pre­da­va­nje, čita­nje dram­skih kla­si­ka, a sre­diš­nji dio pro­gra­ma vezan je uz pred­stav­lja­nje novih akvi­zi­ci­ja iz obi­telj­ske ostav­šti­ne Polesini i raz­go­vor s pos­ljed­njim potom­kom obitelji.

Muzej je od ove godi­ne boga­ti­ji za više sto­ti­na muzej­skih pred­me­ta koji čine iznim­nu umjet­nič­ku, foto­graf­sku i knjiž­nu ostav­šti­nu te ostav­šti­nu doku­men­ta­cij­ske gra­đe obi­te­lji Polesini. Ova vri­jed­na ostav­šti­na doku­men­ti­ra povi­jest jed­ne od naj­z­na­čaj­ni­jih istar­skih ple­mić­kih obi­te­lji, ali i život Poreča i Poreštine od kra­ja 18. do polo­vi­ce 20. stoljeća.

Manifestacija će se odr­ža­ti u Istarskoj sabor­ni­ci (Ulica M. Laginje 6), dok će se radi­oni­ca za dje­cu, uz pret­hod­nu naj­a­vu, odvi­ja­ti u muzej­skoj kera­mi­čar­skoj radi­oni­ci (Sv. Mauro 10).