Izložba i predstavljanje strip crteža natječaja Reci to stripom! u pulskom Circolu

B. V.

25.01.2023.

Izložba i pred­stav­lja­nje strip crte­ža natje­ča­ja Reci to stri­pom! bit će otvo­re­na u sri­je­du, 25. siječ­nja, s počet­kom u 18 sati u pul­skom Circolu Zajednice Talijana. Natječaj Reci to stri­pom! su u part­ner­stvu pro­ve­li HUIU-Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka, strip čita­oni­ca Mrkli mrak i IKA-Istarska kul­tur­na agencija.

„Na izlož­bi ćemo izlo­ži­ti sve stri­po­ve koji su pris­ti­gli na natje­čaj. Također ćemo dodi­je­li­ti nagra­de za prva tri naj­bo­lje oci­je­nje­na stri­pa, kao i sva­kom sudi­oni­ku natje­ča­ja publi­ka­ci­ju Reci to stri­pom! u kojoj s pono­som može pro­na­ći i svoj strip“, navo­de organizatori.

Cilj natje­ča­ja Reci to stri­pom! je među dje­com i mla­di­ma pro­mi­je­ni­ti per­cep­ci­ju o stri­pu kako isklju­či­vo zabav­noj deve­toj umjet­nos­ti te ih edu­ci­ra­ti da ne pro­ma­tra­ju strip samo kao vizu­al­nu, nego i kao druš­tve­nu činje­ni­cu uz pomoć koje mogu pro­go­va­ra­ti o naj­raz­li­či­ti­jim druš­tve­no-odgo­vor­nim temama.

Pristigle rado­ve (njih čak 46) iz cije­le Istre oci­je­nio je struč­ni žiri u sas­ta­vu: Vjeran Juhas, Vibor Juhas i Tihomir Tikulin Tico koji se i sami bave ilus­tra­ci­jom, crta­njem stri­po­va, gra­fič­kim dizaj­nom i sl.