Izložba IN DIS PLODOVI u pulskom Circolu Zajednice Talijana

B. V.

23.01.2023.

Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU odr­žat će izlož­bu IN DIS PLODOVI u sri­je­du, 25. siječ­nja u 18 sati, u pul­skom Circolu Zajednice Talijana. Na izlož­bi će biti izlo­že­ni rado­vi uče­ni­ka pul­skih sred­njih ško­la koji su sudje­lo­va­li u cik­lu­su radi­oni­ca pro­ve­de­nih u sklo­pu pro­jek­ta razvo­ja publi­ke IN DIS PLODOVI.

IN DIS PUBLIC je pro­jekt razvo­ja publi­ke Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU iz Pule. Projekt se 2019. godi­ne do danas kon­ti­nu­ira­no bavi osmiš­lja­va­njem i pro­ved­bom edu­ka­tiv­nih, istra­ži­vač­kih, zago­va­rač­kih, infor­ma­tiv­nih, pro­mo­tiv­nih i kul­tur­no-umjet­nič­kih aktiv­nos­ti koje dopri­no­se razvo­ju nove i zadr­ža­va­nju pos­to­je­će publi­ke. U 2022. godi­ni IN DIS PUBLIC je sadr­ža­vao aktiv­nos­ti koje su cilja­no usmje­re­ne na dje­cu i mla­de od 14 do 19 godi­na, odnos­no polaz­ni­ke 8 pul­skih sred­njih ško­la. Projekti IN DIS PUBLIC u 2022. godi­ni finan­ci­ra­li su Grad Pula i Istarska županija.

„Radionice za dje­cu u i mla­de od 14 do 19 godi­na u 2022. godi­ni odr­ža­li smo u poli­val­net­nom pros­to­ru HUiU BLOK‑a od 14. do 30. stu­de­nog. Na radi­oni­ca­ma je sudje­lo­va­lo više od 30 pul­skih sred­njo­ško­la­ca koji su mogli bira­ti hoće li sudje­lo­va­ti u jed­noj ili više radi­oni­ca koje su ima­le zajed­nič­ku temu – URBANO. Sudjelovanjem u radi­oni­ci sito­ti­ska, radi­oni­ci pola­ro­id (ins­tant) foto­gra­fi­je, tek­s­til­noj radi­oni­ca i radi­oni­ci ana­log­ne crno-bije­le foto­gra­fi­je, sred­njo­škol­ci su uči­li kako upo­tre­bom raz­li­či­tih teh­ni­ka, ala­ta i meto­da rada dopri­ni­je­ti reali­za­ci­ji jed­ne zada­ne temu, odnos­no usvo­ji­li su zna­nja što je to inter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup umjet­nos­ti koji od 2016. godi­ne u nji­ho­voj lokal­noj zajed­ni­ci pro­mo­vi­ra i zas­tu­pa Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU. Detaljan opis radi­oni­ca može­te pro­na­ći na inte­rak­tiv­noj digi­tal­noj plat­for­mi IN DIS PLODOVI.