Mladi vole strip i dotiču se važnih tema

Izložbom pristiglih radova završen natječaj RECI TO STRIPOM!

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

27.01.2023.

• Pedesetak mla­dih dobi­lo je pri­li­ku putem deve­te umjet­nos­ti, stri­pa, pri­ka­za­ti važ­ne druš­tve­ne teme, pro­ble­me koji ih tište, a nji­ho­vi su rado­vi 25. siječ­nja izlo­že­ni u Circolu. Naime, natje­čaj RECI TO STRIPOM! osmis­li­li su i pro­ve­li tije­kom 2022. godi­ne Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU, strip čita­oni­ca Mrkli mrak i IKA – Istarska kul­tur­na agen­ci­ja – Agenzia cul­tu­ra­le Istriana.

Natječaj je dio HUiU-ovog više­go­diš­njeg razvoj­nog pro­jek­ta IN DIS ART i pro­gra­ma Strip čita­oni­ce Mrkli mrak. Nositelj pro­jek­ta je HUiU, dok je IKA ima­la ulo­gu glav­nog part­ne­ra koji je rav­no­prav­no sudje­lo­vao u osmiš­lja­va­nju i pro­ved­bi natje­ča­ja RECI TO STRIPOM!

Promjena percepcije o stripu

Cilj natje­ča­ja bio je među dje­com i mla­di­ma pro­mi­je­ni­ti per­cep­ci­ju o stri­pu kao isklju­či­vo zabav­noj umjet­nos­ti te ih edu­ci­ra­ti da ne pro­ma­tra­ju strip samo kao vizu­al­nu, nego i kao druš­tve­nu činje­ni­cu uz pomoć koje mogu pro­go­va­ra­ti o naj­raz­li­či­ti­jim druš­tve­no – odgo­vor­nim temama.

Natječaj je tra­jao od 26. ruj­na do 21. lis­to­pa­da 2022. godi­ne. Strip je morao pro­go­va­ra­ti o nekoj od druš­tve­no – odgo­vor­nih tema. Primjerice, o zašti­ti oko­li­ša i pri­ro­de (kli­mat­ske pro­mje­ne, bri­ga o živo­ti­nja­ma), volon­ter­stvu, bri­zi o sta­ri­jim oso­ba­ma, važ­nos­ti glaz­be, umjet­nos­ti, puto­va­nja, obra­zo­va­nja u sva­kod­nev­nom živo­tu mla­dih, o pro­ble­mu vrš­njač­kog nasi­lja, pro­ble­mu ovis­nos­ti (dro­ga, alko­hol, ciga­re­te, Internet i sl.)

Težak posao za žiri

Po zavr­šet­ku natje­ča­ja struč­ni žiri u sas­ta­vu Vjeran Juhas, Pula, Vibor Juhas (Pula) i Tihomir Ticulin Tico (Zagreb), vrs­ni gra­fič­ki dizaj­ne­ri, ilus­tra­to­ri, edu­ka­to­ri, auto­ri i lju­bi­te­lji stri­po­va, odlu­čio je da su naj­bo­lji stri­po­vi pris­ti­gli na natje­čaj sljedeći:

Prvo mjes­to „Posljednji“, Nensi Brkić, 17 godi­na, Škola pri­mi­je­nje umjet­nos­ti i dizaj­na Pula, dru­go mjes­to je pri­pa­lo stri­pu „Ponta“ Elle Vrzić, 15 godi­na, Škola pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i dizaj­na Pula te tre­će mjes­to „Da je barem net­ko pri­mi­je­tio“ Aurore Celija, 13 godi­na, Osnovna ško­la Kaštanjer, Pula.

Vjeran Juhas rekao je kako su izne­na­đe­ni oda­zi­vom na natje­čaj napo­me­nuv­ši da se stri­po­vi među­sob­no po mno­go­če­mu raz­li­ku­ju: po kva­li­te­ti u izra­di, ilus­tra­ci­ja­ma, pri­či, nači­nu izra­ža­va­nja, tematici…

„Svi smo bira­li raz­li­či­te stri­po­ve foku­si­ra­ju­ći se na raz­li­či­te seg­men­te te smo pri­li­kom oda­bi­ra dos­ta vije­ća­li. Nije bilo lako oda­bra­ti naj­bo­lje i nadam se da smo bili pra­ved­ni“, istak­nuo je Juhas.

Vrijedne nagrade

Dodijeljene su i vri­jed­ne nagra­de. Prvonagrađena dobi­la je Wacom Intuos gra­fič­ki tablet, dru­ga nagra­da bila je set flo­mas­te­ra DUAL Nassau FINE ART od 68 koma­da, a tre­ća kom­plet od 16 flo­mas­te­ra i blok za crtanje.

Aleksandra Vinkerlić istak­nu­la je da su rado­vi iz 21 osnov­ne i sred­nje ško­le pris­ti­za­li tije­kom ruj­na i lis­to­pa­da. Ukupno ih je pris­ti­glo 48 što uklju­ču­je i dvi­je sudi­oni­ce mla­đe od pro­pi­sa­nih 13 godi­na čiji su rado­vi, zbog tru­da i entu­zi­jaz­ma, uvr­šte­ni na izložbu.

„Cilj je isko­ris­ti­ti strip kao alat za pro­miš­lja­nje druš­tve­nih tema, nije to samo medij za zaba­vu“, izja­vi­la je Vinkerlić dodav­ši da je ove godi­ne to bio pilot natje­čaj te su htje­li vidje­ti koli­ko mla­di vole strip i žele izra­zi­ti svo­je stavove.

Projekt IN DIS PLODOVI

Kristina Nefat istak­nu­la je da već godi­na­ma pro­vo­de edu­ka­tiv­no – kre­ativ­ni pro­jekt IN DIS PLODOVI i u sklo­pu nje­ga su napra­vi­li isto­ime­nu digi­tal­nu plat­for­mu na kojoj se mogu naći svi edu­ka­to­ri, radi­oni­ce te se putem nje može komu­ni­ci­ra­ti i direk­t­no sla­ti upite.

„U sklo­pu tog pro­jek­ta radi­li smo tro­go­diš­nje istra­ži­va­nje „Znanje, navi­ke i potre­be za kul­tu­ru i kul­tur­nim sadr­ža­ji­ma u gra­du Puli“ pa smo na osno­vu tih odgo­vo­ra odlu­či­li kre­ira­ti radi­oni­ce za koje su dje­ca iska­za­la naj­vi­še inte­re­sa“, rek­la nam je Nefat.

Projekt dopri­no­si razvo­ju publi­ke i radu s mla­di­ma, a kako je istak­nu­la, mla­di naj­vi­še bira­ju radi­oni­ce novih medi­ji, video gra­fi­ke i sl što im je dobra baza za dalje.

Na pita­nje zašto je baš strip kao medij oda­bran za ovaj natje­čaj, Nefat odgo­va­ra: „U sklo­pu gale­ri­je HUiU ima­mo čita­oni­cu Mrkli mrak i vidi­mo da se mla­di pono­vo vra­ća­ju stri­pu, mla­de taj for­mat zani­ma i u tom smo smje­ru kre­nu­li te smo ponu­di­li ovaj natje­čaj za budu­će gra­fič­ke dizaj­ne­re i strip crtače“.

U Circolu su tom pri­go­dom, uz stri­po­ve, izlo­že­ni i rado­vi nas­ta­li na radi­oni­ca­ma IN DIS PLODOVI.

Zanimljivi i važni radovi mladih autora

Među izlo­že­nim stri­po­vi­ma bilo je onih dois­ta upe­čat­lji­vih. Nensi Brkić, dobit­ni­ca prve nagra­de, dotak­nu­la se živo­ti­nja koje pate zbog čovje­ko­ve ruke.

„Odabrala sam noso­ro­ga zato što oni poči­nju izu­mi­ra­ti, lju­di im bez milos­ti režu rogo­ve, pa sam to htje­la pri­ka­za­ti“, rek­la nam je Nensi koja ina­če ne crta stri­po­ve ali želi pos­ta­ti gra­fič­ki dizaj­ner tako da je ovo za nju bio izazov.

Drugo nagra­đe­na Ella Verzić putem stri­pa izra­zi­la je poan­tu umjet­nos­ti, gra­fi­ta i likov­nog izra­ža­va­nja. Rekla nam je kako se u kru­gu mla­dih više čita­ju stri­po­vi na Internetu nego oni u tiska­nom izda­nju, jer oni zna­ju dos­ta košta­ti, a pre­ko Interneta ih mogu čita­ti besplatno.

Aurora Celija dobi­la je tre­ću nagra­du, a njen rad se dotak­nuo vrlo važ­ne teme, samo­oz­lje­đi­va­nja kod mladih.

Izdana je i publi­ka­ci­ja tj. uko­ri­čen strip sa svim pris­ti­glim rado­vi­ma, tiskan je u man­ga sti­lu – lis­ta se od stra­ga pre­ma naprijed.

Natječaj RECI TO STRIPOM! Održat će se i idu­će godine.