JazzIstra: Koncert Sterpteta Branka Sterpina u Hotelu Pula

B. V.

20.01.2023.

Ciklus kon­ce­ra­ta udru­ge JazzIstra u Hotelu Pula nas­tav­lja se u nedje­lju 22. siječ­nja u 20 sati kon­cer­tom Sterpteta Branka Sterpina. Njihov kon­cert nas­lov­ljen je „Tragovima Cheta…“, a osim Sterpina na tru­bi Sterptet čine još i Sonja Domitrović na alt sak­so­fo­nu, Carlos Fagin na kla­vi­ru, Nenad Mirt na kon­tra­ba­su i Sebastian Stell na bubnjevima.

„Puno smo slu­ša­li Cheta Bakera. Lakoća, mir­no­ća, nepre­ten­ci­oz­nost, pri­vid­na jed­nos­tav­nost, sve bi to mogli naves­ti kao obi­ljež­ja nje­go­va nači­na svi­ra­nja. No nje­go­va liri­ka, spon­ta­na, uro­đe­na, nešto je što se ne da imi­ti­ra­ti i što Cheta čini nepo­nov­lji­vim. Ovu smo večer posve­ti­li nje­mu, Chet Bakeru i nada­mo se da su kroz slu­ša­nje nje­go­vih plo­ča koma­di­ći nje­go­ve liri­ke osta­li neg­dje u nama i da će kroz našu svir­ku dopri­je­ti i do vas“, poru­ču­ju čla­no­vi Sterpteta.

Hotel Pula (HP) uz svo­ju turis­tič­ku dje­lat­nost ovaj hotel pos­ta­je i okup­lja­li­štem pul­ske alter­na­tiv­ne kul­tur­ne sce­ne kra­jem 80-tih i prvom polo­vi­com 90-tih godi­na. Točnije, ta se alter­na­tiv­na sce­na okup­lja­la u disku Colloseum kas­ni­je jed­nos­tav­no nazva­nom HP. I nakon tog peri­oda klub je povre­me­no bivao popri­štem kul­tur­nih doga­đa­nja kao što su pri­mje­ri­ce jazz kon­cer­ti odr­ža­ni u HP‑u a koje je orga­ni­zi­ra­la tadaš­nja Jazzbina Pula Jazz. U nas­to­ja­nju da oži­vi i uka­že na poten­ci­jal­no isko­ris­ti­ve klu­bo­ve i kon­cert­ne pros­to­re u Puli udru­ga jazz glaz­be­ni­ka Istre – JazzIstra je u pro­sin­cu 2022. godi­ne orga­ni­zi­ra­la kon­cert JazzIstra Orchestra i Barbare Munjas. Spoznavši da hote­lu sli­je­di reno­vi­ra­nje kojim će legen­dar­ni klub nes­ta­ti JazzIstra je odlu­či­la nizom cik­lu­sa kon­ce­ra­ta još jed­nom oži­vje­ti i „ispra­ti­ti“ klub.

JazzIstra – udru­ga jazz glaz­be­ni­ka Istre okup­lja istar­ske jazz glaz­be­ni­ke ponaj­vi­še se bave­ći reali­za­ci­jom pro­gra­ma JazzIstra Orchestra. Uz to se tru­di poti­ca­ti kon­cert­ne aktiv­nos­ti i stva­ra­laš­tvo istar­ske jazz sce­ne. Članovi udru­ge, poseb­no glaz­be­ni­ci okup­lje­ni u pul­skom big ban­du okos­ni­ca su kon­cert­nih pro­gra­ma koji će se odr­ža­ti u naj­av­lje­nom cik­lu­su kon­ce­ra­ta. Cilj je oži­vje­ti sce­nu, uka­za­ti na pos­to­je­će kon­cert­ne pros­to­re i klu­bo­ve, poka­za­ti koli­ko se raz­no­li­kih pro­gra­ma može ostva­ri­ti sna­gom lokal­nih kre­ati­va­ca, stvo­ri­ti samo­odr­ži­ve kon­cert­ne aktiv­nos­ti u gra­du te pri­vu­ći publi­ku uz koju i za koju će se pro­du­ci­ra­ti sadr­ža­ji lokal­nih gos­tu­ju­ćih glazbenika.

„„ULAZ 6 €URIĆA“ je upra­vo pokre­nu­ta kam­pa­nja kojom se nas­to­ji dopri­je­ti do pos­to­je­će jazz publi­ke i stvo­ri­ti novu publi­ku svjes­nu činje­ni­ce da je za umjet­nič­ke pro­gra­me dobro kupi­ti kar­tu, te time poti­ca­ti kul­tur­nu sce­nu i omo­gu­ći­ti joj da samos­tal­no pro­du­ci­ra nove pro­gra­me kroz koje će svo­je kre­ativ­ne poten­ci­ja­le u puno većoj mje­ri moći poka­za­ti lokal­ni umjet­ni­ci. Živa i puno aktiv­ni­ja lokal­na sce­na te gos­to­va­nja umjet­ni­ka iz dru­gih sre­di­na teško su ostva­ri­va uz isklju­či­vo bes­plat­ne pro­gra­me. Kupi kar­tu – podr­ži sce­nu“, navo­de organizatori.