Najčitanije knjige u 2022. godini portala Besplatne elektroničke knjige

11.01.2023.

Na godiš­njoj ljes­tvi­ci naj­či­ta­ni­jih proz­nih nas­lo­va pro­jek­ta Besplatne elek­tro­nič­ke knji­ge prva četi­ri mjes­ta zauzi­ma­ju doma­će auto­ri­ce (Maša Kolanović, Aleksandra Kardum, Ivana Bodrožić i Marina Vujčić), a naj­či­ta­ni­ji je pjes­nič­ki nas­lov izbor iz poezi­je Ane Ahmatove, pri­op­ći­lo je Društvo za pro­mi­ca­nje knji­žev­nos­ti na novim medijima.

DPKM je u okvi­ru inter­net­skog pro­jek­ta Besplatne elek­tro­nič­ke knji­ge tije­kom 2022. godi­ne obja­vi­lo 24 nova nas­lo­va, tako da je tre­nut­no na mrež­nim stra­ni­ca­ma pro­jek­ta (elektronickeknjige.com) od objav­lje­nih 322 dos­tup­no 287 nas­lo­va. Prošlogodišnji nas­lo­vi objav­lje­ni su uz finan­cij­sku pot­po­ru Grada Zagreba i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. U istom raz­dob­lju, pre­ma poda­ci­ma ser­vi­sa Google Analytics, mrež­ne stra­ni­ce pro­jek­ta zabi­lje­ži­le su 233.111 koris­ni­ka koji su onli­ne čita­li 117.272 e‑knjige te na svo­je ure­đa­je pre­uze­li još njih 73.105, što zna­či da su koris­ni­ci pro­jek­ta tije­kom 2022. ukup­no čita­li i/ili pre­uze­li 190.367 e‑knjiga.

Najčitaniji je proz­ni nas­lov u 2022. roman „Sloboština Barbie“ Maše Kolanović (4.389 čita­te­lja), a zanim­lji­vo je da iza nje­ga sli­je­de još tri proz­na nas­lo­va koje pot­pi­su­ju doma­će auto­ri­ce: roman „Ono što sam pre­šu­tje­la“ Aleksandre Kardum (3.802), zbir­ka pri­ča „100% pamuk“ Ivane Bodrožić (3.651) te roman „Tuđi život“ Marine Vujčić (2.685). Prošlogodišnju domi­na­ci­ju na ljes­tvi­ca­ma naj­či­ta­ni­jih e‑knjiga zaokru­žu­je izbor iz poezi­je Ane Ahmatove među pjes­nič­kim nas­lo­vi­ma (2.523). Najčitaniji publi­cis­tič­ki nas­lov je „Četvrti svjet­ski rat/Drugačiji svi­jet je moguć!“ Dražena Šimleše (4.296), dok je naj­či­ta­ni­ji ese­jis­tič­ki nas­lov „Razumijevanje fil­ma“ Hrvoja Turkovića (3.742), a naj­či­ta­ni­ji teorij­ski nas­lov je „Filmske vrste i rodo­vi“ Nikice Gilića (4.888). Čak 36 nas­lo­va zabi­lje­ži­lo je više od tisu­ću čita­te­lja tije­kom 2022. godi­ne, od već spo­me­nu­tog Gilićevog fil­mo­lo­škog nas­lo­va  s goto­vo pet tisu­ća čita­te­lja, do nagra­đe­nih krat­kih pri­ča Ivane Bodrožić s 1.001 čitateljem.

Kao i pret­hod­ne 21 godi­ne, pro­jekt BEK nas­tav­lja s objav­lji­va­njem pro­bra­nih nas­lo­va suvre­me­ne hrvat­ske knji­žev­ne pro­duk­ci­je, omo­gu­ća­va­ju­ći lega­lan i bes­pla­tan pris­tup dje­li­ma zašti­će­nim autor­skim pra­vi­ma. U trav­nju je objav­ljen „žen­ski pjes­nič­ki blok“ sa sedam novih nas­lo­va: „Sunce na šal­te­ru“ Julijane Adamović, „Balada o neiz­re­ci­vom“ Gordane Benić, „Ugovor s pra­ši­nom“ Lane Derkač, „Lunule“ Andrijane Kos Lajtman, „Ornamenti pada“ Tomice Šćavine, „Bezbroj i dru­ge jed­ni­ne“ Nade Topić i „Mehanika pelu­da“ Martine Vidaić. U lip­nju je objav­ljen „muški pjes­nič­ki blok“, tako­đer sa sedam novih nas­lo­va: „Pobuna obje­še­nih“ Tomice Bajsića, „100 koma­da“ Vlade Bulića, „Je li to sve“ Drage Glamuzine, „Nominativ“ Hrvoja Jurića, „Znak u sje­ni“ Dražena Katunarića, „Café Apollinaire“ Damira Šodana i „Mrtvom je jas­no“ Ivana Zrinušića. U srp­nju je objav­ljen novi pri­je­vod kla­si­ka Edwarda Morgana Forstera – „Soba s pogle­dom“ – koji pot­pi­su­je Kristina Vlašić. Krajem kolo­vo­za objav­ljen je „žen­ski proz­ni blok“ s četi­ri nas­lo­va: zbir­ke „Zlatna riba i istoč­ni Ariel“ Sanje Lovrenčić, „More i zaus­tav­lje­ne pri­če“ Neve Lukić, „Tamno ogle­da­lo“ Ivane Rogar te roman „Je suis Jednoruki“ Maje Ručević. Sredinom lis­to­pa­da objav­ljen je „muški proz­ni blok“ s četi­ri nova nas­lo­va: roma­ne „Donjodravska oba­la“ Drage Hedla, „To malo pije­ska na dla­nu“ Marinka Koščeca i „Oči“ Ede Popovića  te uknji­že­ni blog „Pušiona“ Denisa Lalića koji pot­pi­su­je Vlado Bulić.   Za kraj godi­ne obja­vi­li smo fil­mo­lo­ški kla­sik naj­z­na­čaj­ni­jeg hrvat­skog film­skog teore­ti­ča­ra, ali ujed­no i toli­ko više od samo teore­ti­ča­ra – „Pojam i struk­tu­ra film­skog vre­me­na“ Ante Peterlića.

Izvor