Natječaj Lapis Histriae 2023: Karneval bez granica

30.01.2023.

24. Međunarodni pogra­nič­ni susre­ti Forum Tomizza objav­lju­ju 18. Međunarodni knji­žev­ni natje­čaj Lapis Histriae za krat­ku pri­ču na temu Karneval bez granica.

„U potra­zi za uto­pij­skom obno­vom među­ljud­skih odno­sa pri­zi­va­mo kar­ne­val­sko doživ­lja­va­nje svi­je­ta, eks­ta­zu oslo­bo­đe­nja od svih gra­ni­ca koje se pov­la­če izme­đu drža­va i regi­ja, umjet­nos­ti i živo­ta, akte­ra i pro­ma­tra­ča… Taj osje­ćaj pro­šao je Istrom u novo­go­diš­njoj noći: Istra je osta­la bez dos­lov­nih gra­ni­ca. Ali, jas­no nam je, maske nisu pale, samo je na nji­ma nacr­tan osmi­jeh. Pišite nam o tom osmi­je­hu, o ilu­zi­ja­ma, o osje­ća­ju bez­gra­nič­nos­ti, o pos­lu koji tek tre­ba odra­di­ti“, navo­di se u ras­pi­su teme.

Kriteriji natje­ča­ja: tekst mora biti izvo­ran i neo­bjav­ljen; ne smi­je biti dulji od 15 (27.000 zna­ko­va, uklju­ču­ju­ći raz­ma­ke), ni kra­ći od 3 kar­ti­ce; u obzir dola­ze svi jezi­ci (tali­jan­ski, slo­ven­ski, hrvat­ski, srp­ski, bosan­ski i crno­gor­ski) naše regi­je; auto­ri se natje­ču isklju­či­vo s jed­nim radom; naj­bo­lji rad bit će nagra­đen nov­ča­nom nagra­dom od 1.400 eura; struč­ni ocje­nji­vač­ki odbor čine tri knji­žev­ni­ka; ocje­nji­vač­ki odbor zadr­ža­va pra­vo ne dodi­je­li­ti nagra­du; rok sla­nja je 26. ožuj­ka 2023. godi­ne; tekst se šalje pod šifrom; raz­rje­še­nje šifre s osob­nim poda­ci­ma auto­ra (ime i pre­zi­me, adre­sa, broj tele­fo­na, e‑mail, krat­ka biogra­fi­ja s godi­nom rođe­nja) pri­la­že se uz tekst, u dru­gom faj­lu; pri­ča se šalje na e‑mail: lapis@gku-bcu.hr; pris­ti­gle pri­če sor­ti­ra­ju i arhi­vi­ra­ju isklju­či­vo knjiž­ni­ča­ri Gradske knjiž­ni­ce Umag i oni jedi­no ima­ju uvid u autor­ske podat­ke; čla­no­vi žiri­ja infor­ma­ci­je o auto­ri­ma tek­s­to­va dobi­va­ju tek nakon odlu­ke o nagra­di i izbo­ra naj­bo­ljih pri­ča; naj­bo­lji rado­vi po izbo­ru žiri­ja bit će objav­lje­ni u knji­zi Lapis Histriae 2023 kra­jem godi­ne; nagra­da će se sve­ča­no dodi­je­li­ti auto­ru pobjed­nič­kog rada na 24. Forumu Tomizza, u Umagu, 19. svib­nja 2023. godine.

Dodatne infor­ma­ci­je: Gradska knjiž­ni­ca Umag (lapis@gku-bcu.hr, +385 52 721 561)

Izvor