NATJEČAJ Zelena metaFORA 2023.

20.01.2023.

MetaFORA je natje­čaj za naj­bo­lju krat­ku pri­ču koju Knjižnica Vladimira Nazora pokre­će jeda­na­es­tu godi­nu zare­dom. Natječaj se ras­pi­su­je kra­jem Mjeseca hrvat­ske knji­ge, a nje­go­va zavr­š­ni­ca, pro­gla­še­nje naj­bo­ljih, zbi­va se u Noći knji­ge. Organizatori pozi­va­ju pis­ce svih gene­ra­ci­ja i afi­ni­te­ta, počet­ni­ke ili već afir­mi­ra­ne auto­re i auto­ri­ce da poša­lju svo­je pri­če. Popis pris­ti­glih pri­ča obja­vit će se na mrež­nim stra­ni­ca­ma Knjižnica gra­da Zagreba, a naj­bo­lje će biti objav­lje­ne u cije­los­ti. Natječaj je otvo­ren do 15. ožuj­ka 2023.

Propozicije natje­ča­ja za krat­ku pri­ču Zelena metaFORA 2023:

- ključ­ne rije­či: eko­lo­gi­ja / odr­ži­vost / zdrav­lje / kli­ma / zem­lja / voda / zrak / oko­liš / civi­li­za­ci­ja / ops­ta­nak / bioteh­no­lo­gi­ja / novi, zele­ni pogle­di na budućnost

- autor može sudje­lo­va­ti samo s jed­nom pri­čom pisa­nom na hrvat­skom knji­žev­nom jezi­ku ili dijalektu

- tre­ba obu­hva­ća­ti mak­si­mal­no 5.400 zna­ko­va s raz­ma­ci­ma; pre­fe­ri­ra­ni for­mat .docx

- ne smi­je biti objav­lje­na sve do pro­gla­še­nja najboljih.

Natječaj je gene­ra­cij­ski pro­fi­li­ran te će pris­ti­gle pri­če, ovis­no o dobi auto­ra, ocje­nji­va­ti dva žiri­ja, dje­čji i odras­li. Priče dje­ce osnov­no­škol­ske dobi šalju se na ovaj e‑mail, a odras­li svo­je pri­če šalju na ove e‑mail adrese:

foramala2023@kgz.hr (dje­ca osnov­ne škole)

metafora2023@kgz.hr (odras­li)

Uz pri­ču je potreb­no naves­ti ime i pre­zi­me auto­ra, godi­nu rođe­nja, adre­su sta­no­va­nja, adre­su elek­tron­ske pošte i broj tele­fo­na (poda­ci će biti zašti­će­ni; dije­te pri­jav­lju­je rodi­telj ili dru­ga odgo­vor­na odras­la osoba).

Izvor