Predstavljanje zbornika radova “Kupelwieser na Brijunima”

B. V.

27.01.2023.

U povo­du 180. godiš­nji­ce rođe­nja Paula Kupelwiesera (1. velja­če 1843. – 20. ožuj­ka 1919.) u sri­je­du, 1. velja­če u 18 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula bit će pred­stav­lje­na knji­ga „Paul Kupelwieser na Brijunima – zbor­nik rado­va Međunarodnog znans­tve­nog sku­pa u povo­du 100. obljet­ni­ce smr­ti Paula Kupelwiesera (1843. – 1919.) – (Brijuni – Pula; 11. i 12. X. 2019.)“.

Predstavljanje orga­ni­zi­ra­ju Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, uz pot­po­ru Austrijskog kul­tur­nog foru­ma iz Zagreba, a o knji­zi će govo­ri­ti dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac i ured­ni­ci Brigitta Mader i Bruno Dobrić.

Knjigu je izda­la Sveučilišna knjiž­ni­ca Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te je objav­lje­na uz pot­po­ru Grada Pule i Ministarstva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja RH.