U istom filmu – korak dalje: Besplatna javna senzorna projekcija „Cvrčak i mravica“ u Kinu Valli

B. V.

16.01.2023.

U sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje”, u čet­vr­tak, 19. siječ­nja u 17 sati u pul­skom Kinu Valli bit će odr­ža­na dru­ga jav­na sen­zor­na pro­jek­ci­ja, a na pro­gra­mu je hrvat­ski ani­mi­ra­ni film „Cvrčak i mra­vi­ca“ Luke Rukavina. U novom viđe­nju Ezopove i La Fontaineove bas­ne, Ket je cvr­čak koji svi­ra gita­ru sa svo­jim ban­dom, zabav­lja­ju­ći bez­briž­ne kuk­ce. Nedaleko živi mrav­lja prin­ce­za Antoneta, u mra­vi­nja­ku gdje se cije­ne samo dis­ci­pli­na i rad. Kad se slu­čaj­no susret­nu, zbli­ža­va­ju se i uspi­je­va­ju pomi­ri­ti dva suprot­stav­lje­na svjetonazora.

Senzorne pro­jek­ci­je se odr­ža­va­ju u pri­la­go­đe­nim uvje­ti­ma za dje­cu koja ima­ju pote­ško­će sen­zor­ne inte­gra­ci­je, no nji­ho­va je sušti­na da budu jav­ne i ink­lu­ziv­ne. Odvijaju se uz pri­gu­še­na svje­tla i sla­bi­ji zvuk fil­ma, a dje­ca mogu šeta­ti, doni­je­ti svo­ju omi­lje­nu igrač­ku, gric­ka­li­ce i sok, doći u prat­nji rodi­te­lja, baka i dje­do­va, nas­tav­ni­ka, pri­ja­te­lja, orga­ni­zi­ra­no sa ško­lom ili pri­vat­no. Ulaz na pro­jek­ci­ju je slo­bo­dan uz pre­uzi­ma­nje ulaz­ni­ce na bla­gaj­ni kina.

Projekcija se reali­zi­ra u surad­nji Kina Valli, pul­ske udru­ge Metamedij i Škole za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, a uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“, čiji je nosi­telj udru­ga Metamedij, sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj. Uz Kino Valli i pul­sku Školu za odgoj i obra­zo­va­nje, part­ne­ri su još Centri za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec i Krapinske topli­ce. Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.