Život i rad američkog klasika

06.01.2023.

Na HRT‑u se upra­vo pri­ka­zu­je doku­men­tar­na seri­ja “Hemingway” od šest epi­zo­da, posve­će­na živo­tu i radu isto­ime­nog ame­rič­kog knji­žev­nog klasika.

Redatelji Ken Burns i Lynn Novick sklo­ni su kla­sič­nom doku­men­ta­ris­tič­kom pris­tu­pu koji uklju­ču­je izmje­nu arhiv­skog mate­ri­ja­la i raz­go­vo­re s poz­na­va­te­lji­ma Hemingwayjevog živo­ta i rada, a vid­lji­vo je i da su radi­li u vrlo solid­nim pro­duk­cij­skim uvje­ti­ma. Iako smo se nagle­da­li puno slič­nih doku­men­tar­nih fil­mo­va i seri­ja, valja priz­na­ti da je “Hemingway” dois­ta vrlo kva­li­tet­no dje­lo biograf­skog karaktera.

Redatelji Burns i Novick ne bje­že od više ili manje poz­na­tih deta­lja iz piš­če­vog živo­ta, ali pri­tom nas­to­je biti dis­kret­ni i dobro paze da ne skre­nu u podru­čje banal­nos­ti i tra­ča. Oni nas­to­je koris­ti­ti deta­lje iz piš­če­vog pri­vat­nog živo­ta da čim bolje pri­ka­žu nje­gov knji­žev­ni rad i utje­caj na nje­go­vo stva­ra­laš­tvo, jer su Hemingwayjev život i knji­žev­ni opus oči­to bili neraz­dvoj­no pove­za­ni, što je i oče­ki­va­no za umjet­ni­ka tak­vog kalibra.

Gledajući ovu seri­ju čovjek dola­zi u isku­še­nje da opet pro­či­ta neka od nje­go­vih naj­poz­na­ti­jih dje­la i nas­to­ji ih sagle­da­ti u kon­tek­s­tu novog gle­da­telj­skog iskus­tva. Voljeli bismo na držav­noj tele­vi­zi­ji gle­da­ti još ova­ko kva­li­tet­nih doku­men­tar­nih biogra­fi­ja slav­nih umjetnika.

 

Elvis Lenić