Akcija u povodu Međunarodnog dana darivanja knjiga u pulskoj Gradskoj knjižnici i čitaonici

14.02.2023.

Međunarodni dan dari­va­nja knji­ga volon­ter­ska je ini­ci­ja­ti­va koja je zapo­če­la 2012. godi­ne u Ujedinjenom Kraljevstvu i obi­lje­ža­va se 14. velja­če. Usmjerena je k što boljoj dos­tup­nos­ti i lju­ba­vi pre­ma knji­zi, a cilj je ohra­bri­ti prvens­tve­no dje­cu, ali i odras­le diljem svi­je­ta da dari­va­njem knji­ge ili sli­kov­ni­ce širi­mo zani­ma­nje za čita­nje te poti­če­mo odras­le i dje­cu da više čita­ju. Obilježava se više od 44 zem­lje svi­je­ta, a Hrvatskoj od 2014. godi­ne odr­ža­va u okvi­ru naci­onal­ne kam­pa­nje za pro­mi­ca­nje čita­nja naglas dje­ci od rođe­nja Čitaj mi pod ges­lom Čitam, dam, sre­tan sam – svo­ju knji­gu daruj i tuđe srce obraduj.

„U povo­du Međunarodnog dana dari­va­nja knji­ga i ove godi­ne orga­ni­zi­ra­mo akci­ju pri­kup­lja­nja knji­ga za dje­cu i odras­le te pozi­va­mo gra­đa­ne, ins­ti­tu­ci­je, udru­ge i sve zain­te­re­si­ra­ne da se  pri­dru­že akci­ji dari­va­nja knji­ga te od 14. do 28. velja­če 2023. done­su oču­va­ne sli­kov­ni­ce ili knji­ge u pros­to­re Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula“, jav­lja­ju iz GKČ Pula.

U surad­nji s Gradom Pula i Udrugom Institut Pula ove godi­ne pri­kup­lje­ne knji­ge doni­rat će se novo­otvo­re­nom pre­no­ći­štu za beskuć­ni­ke. Prenoćište Rachem otvo­re­no je počet­kom velja­če i time je Pula pos­ta­la prvi grad u Hrvatskoj koji je otvo­rio pre­no­ći­šte za beskućnike.

Izvor