Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini “Verši na šterni”

06.02.2023.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč ras­pi­sa­la je  natje­čaj za pje­sme na čakav­šti­ni “Verši na šter­ni”. Prijavljene pje­sme mora­ju biti nove i neo­bjav­lje­ne sve do tre­nut­ka obja­ve isho­da Natječaja. Prijava se šalje isklju­či­vo putem elek­tro­nič­kog obras­ca. S osob­nim podat­ci­ma pos­tu­pa se suk­lad­no svim odred­ba­ma pozi­tiv­nih pro­pi­sa veza­nih uz zašti­tu osob­nih poda­ta­ka. Svaki/a autor/ica može sudje­lo­va­ti s jed­nom, dvi­je ili naj­vi­še tri pje­sme, koje je potreb­no pri­lo­ži­ti putem elek­tro­nič­kog obras­ca u otvo­re­nom (word) doku­men­tu. Stručni izbornik/ca oda­bi­re one pje­sme koje će biti tiska­ne u XXX. zbir­ci pje­sa­ma “Verši na šterni”.

Natječaj je otvo­ren od 1. do 28. velja­če 2023. godi­ne. Prijave pris­ti­gle nakon tog datu­ma neće biti uze­te u obzir.

Sudionici će izvje­štaj o isho­du Natječaja pri­mi­ti na adre­su elek­tro­nič­ke pošte koju su nave­li u pri­ja­vi, a isti će biti objav­ljen i na mrež­nim stra­ni­ca­ma Gradske knjiž­ni­ce Poreč. Autori iza­bra­nih pje­sa­ma sudje­lu­ju na XXX. susre­tu čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni, koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 10. lip­nja 2023. godi­ne u Vižinadi.

Program je sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Grada Poreča-Parenzo, Upravnog odje­la za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Izvor