Kino Katarina: radionica „Tehnika djevojkama!“ u vodnjanskoj Apoteci

B. V.

28.02.2023.

Dvodnevna radi­oni­ca u orga­ni­za­ci­ji Kina Katarine u surad­nji s vod­njan­skom Apotekom – pros­to­rom za suvre­me­nu umjet­nost nazi­va „Tehnika dje­voj­ka­ma!“ bit će odr­ža­na tokom viken­da 11. i 12. ožuj­ka, u vod­njan­skoj gale­ri­ji Apoteka. Dvodnevna radi­oni­ca osno­va teh­nič­ke pro­duk­ci­je odr­žat će se pod vod­stvom mul­ti­me­di­jal­ne umjet­ni­ce Sare Salamon i inže­njer­ke zvu­ka i pro­jek­ci­onis­ti­ce Ane Jurčić. Polaznice će sav­la­da­ti osno­ve sas­tav­lja­nja i čita­nja tech ride­ra, audio (raz­gla­si, spa­ja­nje opre­me, ozvu­če­nje) i video (razu­mi­je­va­nje video for­ma­ta, ope­ri­ra­nje pro­jek­to­rom ili moni­to­rom, kablo­vi, spa­ja­nje playe­ra, plat­no) teh­nič­ku produkciju.

U surad­nji s Apotekom, polaz­ni­ca­ma će se osi­gu­ra­ti opre­ma za prak­tič­ni dio radi­oni­ce. Očekivani rezul­ta­ti su samos­tal­no kori­šte­nje video i audio opre­me te funk­ci­onal­no pos­tav­lja­nje pro­jek­ci­je (pro­jek­tor, player/računalo, plat­no, ras­vje­ta, ozvu­če­nje). Zainteresirane se mogu pri­ja­vi­ti putem e‑maila kinokatarina@gmail.com (nas­lov: „Tehnika dje­voj­ka­ma“) sa slje­de­ćim poda­ci­ma: ime i pre­zi­me; kon­takt; dob i obra­zo­va­nje; krat­ka moti­va­ci­ja za poha­đa­nje radi­oni­ce (1−2 reče­ni­ce, s nagla­skom što oče­ku­je­te i/ili želi­te naučiti).

Prijave su otvo­re­ne do 8. ožuj­ka 2023. do kra­ja dana. Sudjelovanje je bes­plat­no, a pred­z­na­nje nije potreb­no. Točan ter­min bit će odre­đen po zapri­ma­nju prijava.

„Oslanjajući se na dosa­daš­nje iskus­tvo orga­ni­zi­ra­nja kul­tur­nih doga­đa­nja, Kino Katarina po prvi put orga­ni­zi­ra radi­oni­cu nami­je­nje­nu dje­voj­ka­ma. Radni uvje­ti u kul­tu­ri, rod­na rav­no­prav­nost u polju kul­tu­re opće­ni­to, a potom i u film­skoj indus­tri­ji čine temat­ske okos­ni­ce pro­jek­ta Kino Katarina od samih poče­ta­ka. Polje kul­tu­re, u smis­lu pro­duk­ci­je, je femi­ni­zi­ra­no. No, kad je riječ o teh­nič­kim zna­nji­ma i zva­nji­ma, pri­mjet­na je rod­na segre­ga­ci­ja i pod­zas­tup­lje­nost žena u odre­đe­nim sek­to­ri­ma. Sve nave­de­no moti­vi­ra­lo nas je na orga­ni­za­ci­ju radi­oni­ce osno­va teh­nič­ke pro­duk­ci­je za dje­voj­ke od 14 do 30 godi­na. Svrha radi­oni­ce je pru­ži­ti dje­voj­ka­ma s inte­re­som za pro­duk­ci­ju u kul­tu­ri počet­nu edu­ka­ci­ju i podr­šku u sav­la­da­va­nju osno­va teh­nič­ke pro­duk­ci­je“, poru­ču­ju iz Kina Katarine.

Radionica se reali­zi­ra uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH.