LeBook, Svjetski putnik i Sretna knjiga – čitateljski klubovi Gradske knjižnice i čitaonice Pula

03.02.2023.

Volite čita­ti, a nema­te s kime raz­go­va­ra­ti o pro­či­ta­nim knji­ga­ma? Nedostaje vam mjes­to za opu­šte­ne raz­go­vo­re o knji­ga­ma i kul­tu­ri opće­ni­to, ili vam jed­nos­tav­no tre­ba pre­po­ru­ka za dobru knji­gu ili pogled na neki nas­lov iz dru­gog kuta – neki su od raz­lo­ga pri­klju­či­va­nja čita­telj­skom klubu.

U Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula dje­lu­ju tri čita­telj­ska klu­ba: čita­telj­ski klu­bo­vi za odras­le LeBook i Svjetski put­nik te čita­telj­ski klub za uče­ni­ke viših raz­re­da osnov­ne ško­le Sretna knji­ga. Voditeljice, odnos­no mode­ra­to­ri­ce ovih čita­telj­skih klu­bo­va su knjiž­ni­čar­ke iz Knjižnice.

Čitateljski klu­bo­vi susre­ću se jed­nom mje­seč­no te kroz opu­šte­ni, nefor­mal­ni raz­go­vor čla­no­vi raz­mje­nju­ju doj­mo­ve o pro­či­ta­nom, sta­vo­ve i iskus­tva, raz­go­va­ra­ju o fabu­li, liko­vi­ma, nji­ho­vim pos­tup­ci­ma i odno­si­ma, čita­telj­skim per­s­pek­ti­va­ma, a neri­jet­ko raz­li­či­ta miš­lje­nja dovo­de do zanim­lji­vih ras­pra­va. Naslovi koje će klub čita­ti oda­bi­ru se pre­ma zajed­nič­kom dogo­vo­ru, odnos­no pri­jed­lo­zi­ma knjiž­ni­ča­ra-mode­ra­to­ra ili članova.

Posljednjeg pet­ka u mje­se­cu susre­ću se čla­no­vi Čitateljskog klu­ba LeBook. Ovaj čita­telj­ski klub nami­je­njen je svi­ma koji su zain­te­re­si­ra­ni za dru­že­nje, raz­mje­nu čita­telj­skih iskus­ta­va, pro­miš­lja­nja o pro­či­ta­nom, kao i pro­miš­lja­nja o važ­nos­ti knji­žev­nos­ti u našem druš­tvu. Članovi su dosad pro­či­ta­li i na susre­ti­ma raz­go­va­ra­li o knji­ga­ma raz­li­či­tih tema­ti­ka. Na nji­ho­vom popi­su pro­či­ta­nih knji­ga su pri­mje­ri­ce „Posljednja lju­bav babe Dunje” Aline Bronsky, „Sol u moru” Rute Sepetys, „S Eleanor Oliphant je sve u naj­bo­ljem redu” Gail Honeyman, „Mi koji smo pre­ži­vje­li” Georgie Hunter, „Obrazovana” Tare Westover.

Svjetski put­nik temat­ski je čita­telj­ski klub koji okup­lja lju­bi­te­lje puto­pi­sa, memo­ara lju­di koji žive u raz­nim dije­lo­vi­ma svi­je­ta i roma­ne s rad­njom smje­šte­nom u neo­bič­nim, egzo­tič­nim kra­je­vi­ma. Ovaj čita­telj­ski klub upoz­na­je nje­go­ve čla­no­ve s ostat­kom svi­je­ta – nači­nom živo­ta u kul­tu­ra­ma koje su više ili manje stra­ne. Na čita­telj­skom popi­su ovog klu­ba dosad su se naš­le dois­ta raz­no­vr­s­ne knji­ge, npr. „Budimpešta” Chica Buarquea, „Danci i stran­ci„ Kristine Wolsperger Danilovski, „Nigdje, niot­ku­da” Bekima Sejranovića, „Biciklistički dnev­nik” Davida Byrnea…

Odjel za dje­cu i mla­de Središnje knjiž­ni­ce u Mjesecu hrvat­ske knji­ge 2021. godi­ne pokre­nuo je čita­telj­ski klub za dje­cu Sretna knji­ga s ciljem poti­ca­nja dje­ce na čita­nje i razvi­ja­nje čita­telj­skih vje­šti­na i navi­ka, ali i dru­že­nje. Klub je nami­je­njen uče­ni­ci­ma viših raz­re­da osnov­ne ško­le. U ovom čita­telj­skom klu­bu čla­no­vi nas­lo­ve oda­bi­ru pre­ma tema­ma, a dosad su čita­li knji­ge o lju­ba­vi, knji­ga­ma, knjiž­ni­ca­ma i čita­nju, božić­nim blag­da­ni­ma, žena­ma koje su pro­mi­je­ni­le svi­jet, knji­ge koje u nas­lo­vu sadr­že riječ mama, knji­ge o čudo­vi­šti­ma, vje­šti­ca­ma i nad­na­rav­nim bići­ma, knji­ge koje tema­ti­zi­ra­ju lje­to itd.

Dobrobiti pri­klju­či­va­nja čita­telj­skim klu­bo­vi­ma su višes­tru­ke: jača­nje čita­telj­skih iskus­ta­va, vjež­ba­nje kri­tič­kog miš­lje­nja i izra­ža­va­nja, poti­ca­nje argu­men­ti­ra­nih ras­pra­va o pro­či­ta­no­me, utje­ca­nje na razvoj kul­tu­re čita­nja u druš­tvu… i puno pro­či­ta­nih knjiga.

Novi čla­no­vi čita­telj­skih klu­bo­va uvi­jek su dobro­doš­li, a jedi­ni uvjet je člans­tvo u Knjižnici.

Zainteresirani za čita­telj­ske klu­bo­ve LeBook i Svjetski put­nik mogu se javi­ti osob­no na odje­lu bele­tris­ti­ke u Središnjoj knjiž­ni­ci, e‑mailom na beletristika@gkc-pula.hr ili broj tele­fo­na 300 – 406, a za čita­telj­ski klub Sretna knji­ga osob­no na Odjelu za dje­cu i mla­de Središnje knjiž­ni­ce, na e‑mail djecji.odjel@gkc-pula.hr ili tele­fo­nom na 052 300 405.

Izvor