Literarni natječaj Jednominutna priča

24.02.2023.

Gradska knjiž­ni­ca Požega svo­ju uspješ­nu surad­nju s orga­ni­za­to­ri­ma poz­na­tog Hrvatskog fes­ti­va­la jed­no­mi­nut­nih fil­mo­va pro­ši­ru­je pokre­ta­njem knji­žev­ne mani­fes­ta­ci­je Jednominutna pri­ča, osla­nja­ju­ći se pri­tom na temelj­nu ide­ju film­skog fes­ti­va­la – for­mu od jed­ne minute.

Jednominutna pri­ča kra­tak je proz­ni tekst koji se može pro­či­ta­ti u jed­noj minu­ti, a podra­zu­mi­je­va duži­nu tek­s­ta od mak­si­mal­no 850 zna­ko­va s praz­ni­na­ma. Premda se radi o krat­koj for­mi, jed­no­mi­nut­na je pri­ča cje­lo­vi­to dje­lo čija vri­jed­nost leži u umi­je­ću auto­ra da vje­štom upo­tre­bom malog bro­ja rije­či ispri­ča cje­lo­vi­tu priču.

„Možeš li napi­sa­ti pri­ču koja se može pro­či­ta­ti u jed­noj minu­ti? Imaš 18 ili više godi­na? Ako je odgo­vor na ta pita­nja da, pri­ja­vi se na natje­čaj i osvo­ji vri­jed­nu nagra­du“, poru­ču­ju organizatori.

Najuspješnijih 15 pri­ča pre­ma ocje­ni Prosudbenog povje­rens­tva auto­ri će ima­ti pri­li­ku pro­či­ta­ti publi­ci 25. svib­nja 2023. godi­ne na sve­ča­noj mani­fes­ta­ci­ji u Gradskoj knjiž­ni­ci Požega uoči odr­ža­va­nja 31. Hrvatskog fes­ti­va­la jed­no­mi­nut­nih fil­mo­va. Najbolje oci­je­nje­na pri­ča bit će nagra­đe­na nov­ča­nim izno­som od 500 eura, dok će osta­lih 14 dobi­ti utješ­ne nagrade.

Natječaj tra­je od 15. velja­če do 15. trav­nja 2023. godi­ne, a cje­lo­kup­ni pro­gram odvi­ja se uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Izvor