Natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade „Edo Budiša”

B. V.

09.02.2023.

Gradska knjiž­ni­ca Pazin koja uprav­lja Kućom za pis­ce, dana 5. velja­če 2023. godi­ne, objav­lju­je Natječaj za pred­la­ga­nje kandidata/kandidatkinje za dodje­lu nagra­de „Edo Budiša”.

Godišnja knji­žev­na nagra­da Istarske župa­ni­je – Regione Istriana „Edo Budiša“ dodje­lju­je se u spo­men na rovinj­skog knji­žev­ni­ka Eda Budišu (1958. – 1984.), čije je dje­lo una­toč pre­ra­noj smr­ti osta­vi­lo snaž­no i pre­poz­nat­lji­vo nas­lje­đe u istar­skoj i hrvat­skoj knji­žev­nos­ti, pogo­to­vo u krat­kim pri­po­vje­dač­kim formama.

Nagrada „Edo Budiša“ dodje­lju­je se jed­nom godiš­nje autoru/ici do 35 godi­na sta­ros­ti kojemu/kojoj je u 2022. godi­ni objav­lje­na zbir­ka krat­kih pri­ča na podru­čju s kojeg nije potre­ban pri­je­vod na hrvat­ski jezik (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora).

Za nagra­du „Edo Budiša“ mogu kon­ku­ri­ra­ti i autori/ice do 35 godi­na sta­ros­ti iz zema­lja sred­nje i jugo­is­toč­ne Europe ako im je zbir­ka pri­ča pre­ve­de­na na neki od jezi­ka iz gore nave­de­nih zemalja.

 Nagrada „Edo Budiša“ sas­to­ji se od jed­no­mje­seč­nog borav­ka u Kući za pis­ce i jed­no­krat­ne nov­ča­ne nagra­de od 1.000 eura. Dobitnik/ica nagra­de „Edo Budiša“ bora­vak u Kući mora reali­zi­ra­ti u jed­no­krat­nom ter­mi­nu u roku od godi­ne dana od dodje­lji­va­nja nagra­de, u dogo­vo­ru s doma­ći­ni­ma nas­tu­pi­ti na barem jed­noj knji­žev­noj veče­ri tije­kom borav­ka u Kući te osta­vi­ti jedan svoj kra­ći proz­ni tekst za potre­be Kuće.

Prijedlozi za nagra­du „Edo Budiša“ pod­no­se se pisa­nim obraz­lo­že­njem uz koje tre­ba pos­la­ti pet pri­mje­ra­ka zbir­ke pri­ča pred­lo­že­nog autora/ice na adre­su Knjižnice, te u pdf‑u na e‑mail kucazapisce@gmail.com. Poštanska adre­sa je: Gradska knjiž­ni­ca Pazin, (za nagra­du „Edo Budiša“), Šetalište Pazinske gim­na­zi­je 1a, 52000 Pazin, Hrvatska.

Rok za sla­nje pri­jed­lo­ga za nagra­du „Edo Budiša“ je 7. ožuj­ka 2023. godine.

Prijedloge mogu pod­no­si­ti autori/ice te nakladnici/ice ili urednici/ice, ali uz pot­vr­đe­ni pris­ta­nak autora/ice da će u slu­ča­ju dodje­le Nagradu pri­hva­ti­ti i bora­vi­ti u Kući. Pristigle pri­jed­lo­ge vred­nu­je Komisija za dodje­lu nagra­de „Edo Budiša“. Dobitnik/ica nagra­de „Edo Budiša“ bit će jav­no proglašen/a u sklo­pu pro­gra­ma rada Kuće za pis­ce tije­kom lip­nja 2023. godine.