OBROVAC² audiovizualna izvedba u Istarskom narodnom kazalištu

B. V.

09.02.2023.

Tamara Obrovac ove nam godi­ne dono­si jedins­tve­nu umjetničku audio-vizu­al­nu izved­bu, susret glaz­be­ne i likov­ne umjet­nos­ti u kojoj se izved­ba Tamara Obrovac Transhistria quar­te­ta (Tamara Obrovac / glas, sklad­be, Uroš Rakovec / gita­ra, citra, Žiga Golob / kon­tra­bas, Krunoslav Levačić /bubnjevi) spa­ja sa video pro­jek­ci­ja­ma sli­ka nje­nog oca, sli­ka­ra Ivana Obrovca (1937. – 2019.) u reži­ji video umjet­ni­ka Ivana Marušića Klifa. Nastup je na pro­gra­mu INK‑a u uto­rak, 14. velja­če u 19.30 sati.

Transhistria quar­tet izvo­di izbor Tamarinih sklad­bi, koje pove­zu­je impro­vi­za­ci­ja­ma na pro­jek­ci­je seg­me­na­ta Obrovčevih sli­ka u izved­bi video umjet­ni­ka Ivana Marušića Klifa, koje se odvi­ja­ju u real­nom vre­me­nu. Glazbenici su uro­nje­ni u tki­vo višes­loj­nih i raz­lom­lje­nih video pro­jek­ci­ja aps­trak­t­nog i kom­plek­s­nog sli­kar­skog ruko­pi­sa Ivana Obrovca, koji na taj način kores­pon­di­ra sa skla­da­telj­skim ruko­pi­som Tamare Obrovac i izved­bom nje­nog Transhistria quar­te­ta u kojoj je impro­vi­za­ci­ja kao zna­čaj­ni ele­ment nji­ho­vog glaz­be­nog izri­ča­ja okre­nu­ta vizu­al­nom ele­men­tu kao rav­no­prav­nom seg­men­tu izved­be i improvizacije.

U ovoj se izved­bi kroz susret dvo­je auto­ra na ima­gi­nar­noj umjet­nič­koj razi­ni stva­ra novi svi­jet sat­kan od vid­lji­vog u glaz­bi i nevid­lji­vog u sli­ka­ma, u kojem se kroz pre­pli­ta­nje nji­ho­vih umjet­nič­kih izri­ča­ja zrca­li sna­žan emo­tiv­ni odnos i veza­nost oca i kćeri.