Promocija knjige „Nokturni u d‑molu“ prvi program nakon otvorenja Male sale u Klubu-knjižari Giardini 2

B. V.

07.02.2023.

Nakon što je proš­le subo­te u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2 ina­ugu­ri­ra­na “Mala sala” – pros­tor za dru­že­nje uz knji­gu, na reper­to­aru se već nižu prvi pro­gra­mi. Kako je i naj­av­lje­no, pod temat­skom odred­ni­com za velja­ču “Apokalipsa danas” ovog čet­vrt­ka, 9. velja­če u 19 sati odr­žat će se pred­stav­lja­nje knji­ge “Nokturni u d‑molu” (Fraktura, 2022), roma­na prvi­jen­ca labin­skog sce­na­ris­ta i fil­mo­lo­ga Tonija Juričića, a time ujed­no i revi­ta­li­zi­ra­ti pro­gram “Nova knji­ga među krošnjama”.

„“Nokturni u d‑molu” uz melan­ko­lič­ni soun­d­track, blje­sko­ve faro­va i odsjaj neo­n­ki, dono­si puto­va­nje Pisca od Praga do Labina usli­jed apo­ka­lip­tič­ne pomr­či­ne sun­ca. Piščev suput­nik pri povrat­ku u rod­ni kraj nama je jedi­no poz­na­to, zamis­li­vo srce – iro­nij­skim zama­hom pres­li­ka­no iz kak­vog kata­lo­ga pri­god­nih sni­že­nja uoči Valentinova ili sve­pri­sut­nih moti­va­cij­skih cita­ta. Ipak, izgled srca, kao i osta­lih čud­no­va­tih liko­va koje Pisac susre­će na svom puto­va­nju, var­ljiv je – slat­ko­ća crve­nog pli­ša ovi­ja čež­nju za iskus­tve­nim spoz­na­va­njem svi­je­ta, bit­nič­ku čež­nju za slo­bo­dom koju pru­ža put neo­dre­đe­na cilja“, navo­di se u opi­su knige.

O knji­zi će s auto­rom raz­go­va­ra­ti Helena Vodopija, jed­na od vodi­te­lji­ca klu­ba, a raz­go­vor će se dotak­nu­ti pita­nja druš­tve­ne i osob­ne apo­ka­lip­se, poj­mo­va (ne)sigurnosti i slo­bo­de izbo­ra, nemo­guć­nos­ti povrat­ka na počet­no stanje.

Uz pri­go­dan popust na knji­gu iz pro­gra­ma, novost u ponu­di knji­ža­re bit će i gra­fi­ke Vedrana Štimca, pul­skog gra­fič­kog umjet­ni­ka koji pot­pi­su­je dizajn nas­lov­ni­ce roma­na “Nokturni u d‑molu”.