Radionica kreativnog pisanja sa Zoranom Žmirićem u POU Poreč

B. V.

23.02.2023.

Radionica kre­ativ­nog pisa­nja sa Zoranom Žmirićem u subo­tu 18. i nedje­lju 19. ožuj­ka u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč.

Radionice su nami­je­nje­ne svi­ma: oni­ma koji tek otkri­va­ju svi­jet pisa­nja i oni­ma koji su u nje­ga već zako­ra­či­li. Mentor i istak­nu­ti pisac Zoran Žmirić će, osim teorij­skog zna­nja, upu­ti­ti polaz­ni­ke u taj­ne spi­sa­telj­skog pos­la i osob­na iskus­tva u pisa­nju i objav­lji­va­nju tije­kom dva deset­lje­ća dugog autor­skog staža.

Radionica kre­ativ­nog pisa­nja omo­gu­ću­je sav­la­da­va­nje osnov­nih teh­ni­ka pisa­nja, spe­ci­fič­nos­ti poje­di­nih žan­ro­va te pos­lov­ne stra­ne pisa­nja. Kako se foku­si­ra­ti i izo­š­tri­ti kon­cen­tra­ci­ju? Kako i gdje pro­na­ći pri­ču? Kako poče­ti? O prvim reče­ni­ca­ma, mjes­tu i vre­me­nu, gle­di­štu, liko­vi­ma, dija­lo­gu, zaple­tu, struk­tu­ri. O pri­po­vi­je­da­nju i sti­lu, kre­ativ­noj blo­ka­di, odno­su pis­ca i čita­te­lja. Kako osna­ži­ti tekst? Kako obja­vi­ti knjigu?

Trajanje radi­oni­ce: dva dana (15 sati), u jutar­njim i pos­li­je­pod­nev­nim sati­ma. Slobodno vri­je­me rezer­vi­ra­no je za pisa­nje i rad na tekstovima.

Cijena je 170 eura i ne uklju­ču­je obro­ke u pauzi. Prijave su otvo­re­ne do 14. ožuj­ka, a pri­jav­ni­ca se nala­zi na ovoj povez­ni­ci. Više infor­ma­ci­je može­te dobi­ti putem e‑maila obrazovanje@poup.hr ili na tele­fon: 052 887 216.