Radionica poezije: napredni tečaj engleskog jezika kroz poeziju i prozu u DC‑u Rojc

B. V.

09.02.2023.

Na Valentinovo, 14. velja­če, u Dnevnom borav­ku Rojca, u 18 sati, zapo­či­nje bes­plat­na kre­ativ­na radi­oni­ca poezi­je na engle­skom jezi­ku, nami­je­nje­na svi­ma sta­ri­ji­ma od 15 godi­na. Monika Janiec, volon­ter­ka koja u Savezu udru­ga Rojca dje­lu­je u sklo­pu pro­gra­ma Europskih sna­ga soli­dar­nos­ti, koji već dugi niz godi­na uspješ­no pro­vo­di Savez udru­ga Rojca, osmis­li­la je kon­cept bes­plat­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce poezi­je koju će i voditi.

„Radionica je nami­je­nje­na lokal­noj zajed­ni­ci, a kao i svi osta­li pro­gra­mi u orga­ni­za­ci­ji SUR‑a, sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci je bes­plat­no i otvo­re­no za sve (jedi­no je uzrast ogra­ni­čen na 15+). I još jed­na napo­me­na za koju smo sigur­ni da će sve polaz­ni­ke dodat­no potak­nu­ti na sudje­lo­va­nje: kako naša Monika sti­že iz Poljske, jezik spo­ra­zu­mi­je­va­nja i rada kojim će se polaz­ni­ci slu­ži­ti je engle­ski. Bez bri­ge: za sudje­lo­va­nje je dovolj­no osnov­no zna­nje engle­skog, a nakon odra­đe­nih radi­oni­ca, osim pro­bu­đe­nog kre­ativ­nog zano­sa, moći ćete se pohva­li­ti i puno boljim zna­njem engle­skog jezi­ka“, navo­de organizatori.

Monika svim budu­ćim polaz­ni­ci­ma poru­ču­je slje­de­će: “Valentinovo u nama budi raz­li­či­te osje­ća­je. Ima li boljeg nači­na kako se nosi­ti s nji­ma nego kroz poezi­ju? Zato smo iza­bra­li 14. velja­če kao dan prve Radionice poezi­je. Od tog dana nada­lje, radi­oni­ca će se odr­ža­va­ti sva­kog utor­ka od 18 do 19 sati u Dnevnom borav­ku Rojca. Možete doći s boljom polo­vi­com i napi­sa­ti joj/mu pje­smu ili može­te doći sami i uči­ni­ti nešto lije­po za sebe. Sve što vam je potreb­no je osnov­no poz­na­va­nje engle­skog jezi­ka (jer ćemo komu­ni­ci­ra­ti na tom jezi­ku), pisa­lo i gla­va puna ide­ja. Čitati ćemo pje­sme, igra­ti igre rije­či­ma i radi­ti mno­ge dru­ge zabav­ne stva­ri. Ako ste se već oku­ša­li u pisa­nju, pone­si­te svo­je tek­s­to­ve sa sobom i podi­je­li­te ih s osta­li­ma. Pridružite nam se i pus­ti­te svo­joj mašti i osje­ća­ji­ma na volju.”