Pulski fokus: Roman Nenada Stojkovića „Vatrena vila – Legenda Mile Gojsalić“ predstavljen u Rojcu

Tekst i fotografije Daniela KNAPIĆ

03.02.2023.

• Meštrović je izradio njen kip, Šenoa joj je pisao pjesme, Jakov Gotovac joj je i cijelu operu skladao, a danas su izvan Poljica i Mila Gojsalić i Poljička republika gotovo pa zaboravljeni •

• U sklo­pu prve ovo­go­diš­nje Književne veče­ri u Dnevnom, pul­ski pisac, pro­fe­sor povi­jes­ti, anglist i pre­vo­di­telj Nenad Stojković u sri­je­du je u pre­pu­nom Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc pred­sta­vio svo­ju novu knji­gu, povi­jes­ni roman „Vatrena vila – Legenda Mile Gojsalić“, kojim je netom pobi­je­dio na natje­ča­ju za knji­žev­nu nagra­du Knez Trpimir. Riječ je o nagra­di za naj­bo­lji neo­bjav­lje­ni hrvat­ski povi­jes­ni roman koji Gradska knjiž­ni­ca Kaštela dodje­lju­je u svr­hu obo­ga­ći­va­nja žan­rov­ske raz­no­li­kos­ti hrvat­ske knji­žev­nos­ti te poti­ca­nja zani­ma­nja za hrvat­sku povi­jest, povi­jes­ni roman i knji­žev­no stva­ra­laš­tvo. Stojković je, doz­nav­ši za natje­čaj, kre­nuo u podu­hvat pisa­nja, a kako se rok sla­nja rado­va bli­žio, uspio je 350 stra­ni­ce roma­na dovr­ši­ti u sve­ga 29 dana. Samom je pisa­nju pret­ho­di­lo više­go­diš­nje pro­uča­va­nje hrvat­ske povi­jes­ti u 16.stoljeću, poseb­no u Konavlima, gdje je roman smješten.

Kako je u uvo­du naveo mode­ra­tor veče­ri, Jan Franjul, roman dono­si živo­pis­ne i vrlo zabav­ne liko­ve čija se pri­ča ple­te oko stvar­ne hero­ine, danas na žalost goto­vo zabo­rav­lje­ne Mile Gojsalić. Ona u ovom roma­nu, koji nas pri­je sve­ga poti­če na dalj­nje istra­ži­va­nje povi­jes­ti Poljica, živi izme­đu fik­ci­je i stvar­nos­ti. Stojković ju je nazvao našom Ivanom Orleanskom i o toj je rene­san­s­noj juna­ki­nji pisao i u svom već ras­pro­da­nom prvom povi­jes­no-pus­to­lov­nom roma­nu „Plamen u bez­da­nu“, izgra­đe­nom oko suko­ba hrvat­skog bana Nikole Zrinskog i osma­nlij­skog sul­ta­na Sulejmana Veličanstvenog. Istražujući povi­jest 16.stoljeća (punoj muških juna­ka), Stojković je detalj­no pro­uča­vao i Poljičku repu­bli­ku, te se tako upoz­nao i s biogra­fi­jom Mile Gojsalić. Mnogi su je naši veli­ka­ni u proš­los­ti vrlo cije­ni­li – Meštrović je izra­dio njen kip, Šenoa joj je pisao pje­sme, Jakov Gotovac joj je i cije­lu ope­ru skla­dao, a danas su izvan Poljica i ona i Poljička repu­bli­ka goto­vo pa zabo­rav­lje­ni. Vrijedi napo­me­nu­ti da poje­di­ni znans­tve­ni­ci sma­tra­ju kako je i Thomas More svo­ju „Utopiju“ napi­sao nadah­nut upra­vo drev­nim pra­ved­nim i slo­bo­dar­skim poljič­kim obi­ča­ji­ma i zako­ni­ma koji su u to vri­je­me (pri­je Dubrovačke repu­bli­ke) bili vrlo napredni.

Stojković je poseb­nom video – pre­zen­ta­ci­jom (na čijoj se reali­za­ci­ji zahva­lio timu Visualia fes­ti­va­la) pred­sta­vio povi­jest i loka­ci­ju Poljica, viso­rav­ni pri­rod­no zašti­će­ne Mosorom i Cetinskim kanjo­nom, što je nje­nom živ­lju u tim tur­bu­lent­nim vre­me­ni­ma omo­gu­ći­lo miran živo­ta i razvi­ja­nje vrlo napred­nog druš­tve­nog ustro­ja. Zanimljiv je npr. i poda­tak da je Omiš u to doba bio glav­na luka Poljičke repu­bli­ke i iz nje su polji­čan­ski gusa­ri neko vri­je­me čak pre­sre­ta­li dubro­vač­ke i vene­ci­jan­ske bro­di­ce, napla­ću­ju­ći im prolaz.

Na pro­mo­ci­ji su pri­ka­za­na i dva video snim­ka s pro­gra­ma upri­li­če­nog u Kaštelima pri­li­kom dodje­le nagra­de Knez Trpimir, kojom su pri­go­dom lokal­ni glum­ci upri­zo­ri­li neko­li­ko isje­ča­ka iz knjige.

Stojković je dalje pri­čao kako mu je, kao pro­fe­so­ru povi­jes­ti, osnov­ni cilj uče­ni­ci­ma pri­bli­ži­ti raz­dob­lje o kojem im pre­da­je, pa su tako i nje­go­ve knji­ge poti­caj čita­te­lji­ma da se dub­lje poza­ba­ve tema­ma koje u nji­ma pred­stav­lja na pitak, lako čit­ljiv način, izbje­ga­va­ju­ći auten­tič­ni­je arha­ič­ne izra­ze radi veće razum­lji­vos­ti tek­s­ta. Dodao je kako već ima dovr­šen i tre­ći roman, ”Paralelne rije­ke”, smje­šten u Rijeku na pri­je­la­zu iz 19. u 20. sto­lje­će, a naj­a­vio je da – kao svoj dug Istri – radi i na čet­vr­tom roma­nu “Codex Stregomori: pos­ljed­nji sin”, u kojem će okos­ni­ca biti istar­ske legen­de o krs­ni­ci­ma, štri­ga­ma i štrigunima.

Na kra­ju pred­stav­lja­nja, mno­gi su posje­ti­te­lji naba­vi­li svoj pri­mje­rak „Vatrene vile“, uz koju su dobli auto­ro­vu posvetu.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Grada Pule