8. Pulica u kaputu – šest dana besplatnih projekcija za najmlađe

B. V.

23.03.2023.

Povodom 8. Pulice u kapu­tu – Dana dje­čjeg fil­ma, u Kinu Valli je pred­stav­ljen zanim­ljiv i raz­no­vr­stan pro­gram sas­tav­ljen od film­skog, izlož­be­nog i poprat­nog sadr­ža­ja koji će se odr­ža­ti od utor­ka, 28. ožuj­ka do nedje­lje 2. trav­nja, uz slo­bo­dan ulaz na sve programe.

Pulicu otva­ra novi dugo­me­traž­ni hrvat­ski film “Dnevnik Pauline P.” reda­te­lja Nevena Hitreca, nas­tao pre­ma roma­nu Sanje Polak, a pre­mi­je­ri u Kinu pri­sus­tvo­vat će  reda­telj Neven Hitrec, pro­du­cent Jure Bušić, auto­ri­ca knji­ge Sanja Polak i sce­na­ris­ti­ca Dora Delbianco.

Program se nas­tav­lja rad­nim danom u 17 sati i viken­dom u jutar­njem i u popod­nev­nom ter­mi­nu, sa zabav­nim i edu­ka­tiv­nim nas­lo­vi­ma iz europ­ske kine­ma­to­gra­fi­je, među koji­ma “Ernest i Celestina: puto­va­nje u Šaberiju” (r. J.-C. Roger), “Franzove dogo­dov­šti­ne” (J. Schmidt), “Titina – avan­tu­ra na Sjevernom Polu” (K. Naess) i “Roza i kame­ni trol” (K. Nor Holmback), a fil­mo­vi­ma će pret­ho­di­ti tro­mi­nut­ni ani­mi­ra­ni fil­mo­vi bez dija­lo­ga “Živživotinj“e (r. J. Ocker).  I ove će godi­ne mala publi­ka odlu­či­va­ti o naj­bo­ljem fil­mu Pulice, a pobjed­nik će se pri­ka­za­ti u subo­tu, 1. tra­va­nja u 17 sati. – naj­a­vi­la je vodi­te­lji­ca Kina Valli Nataša Šimunov – i doda­la da je film “Roza i kame­ni trol” čet­vr­ta sen­zor­na pro­jek­ci­ja u sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” koja se reali­zi­ra u surad­nji  s nosi­te­ljem, udru­gom Metamedij, i Školom za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, a uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja. Aktivnosti pro­jek­ta  sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Tijekom Pulice odr­ža­vat će se i bes­plat­na radi­oni­ca stop-moti­on ani­ma­ci­je “Škare, Papir, Dinosauri” pod men­tor­stvom pul­skog ilus­tra­to­ra Vibora Juhasa za uzrast od 7 do 10 godi­na. Tijekom dvo­sat­ne dnev­ne radi­oni­ce polaz­ni­ci će nauči­ti teh­ni­ke izra­de i pro­duk­ci­je ani­mi­ra­nog fil­ma, a sva­ka će gru­pa polaz­ni­ka izra­di­ti vlas­ti­ti film u stop-moti­on teh­ni­ci. Od 28. do 31. ožuj­ka odr­ža­vat će se u 17.30 i u subo­tu, 1. trav­nja, u 10 sati, a zbog ogra­ni­če­nog bro­ja mjes­ta potreb­no je pri­ja­vi­ti dije­te putem obras­ca na www.kinovalli.net.

Ravnateljica Javne usta­no­ve Pula Film Festival, Tanja Miličić, kaza­la je da će se foaje Kina Valli tije­kom sedam dana pre­obra­zi­ti u sim­pa­tič­no film­sko okru­že­nje za naj­mla­đe. U surad­nji s Hrvatskom kino­te­kom Hrvatskog držav­nog arhi­va, zido­ve će kra­si­ti izlož­ba „Dječji pogled“ sas­tav­lje­na od izbo­ra od 21 pla­ka­ta za 24 dugo­me­traž­na i krat­ko­me­traž­na fil­ma nas­ta­la u raz­dob­lju od 1953. do 2006. godi­ne te se tako na jed­nom mjes­tu mogu pro­na­ći maj­sto­ra stri­pa poput Andrije Maurovića, Mirka Ilića, Radovana Domagoja Devlića te Ferde Bisa – ujed­no i auto­ra 1. pla­ka­ta Pulskog film­skog festivala.

Pulica u kapu­tu se ujed­no pri­klju­ču­je Europskom pro­jek­tu digi­tal­ne plat­for­me „Film za dje­cu u bol­ni­ca­ma“ koji se pro­vo­di u šest europ­skih zema­lja (Švedska, Belgija, Slovenija, Italija, Španjolska i Hrvatska) kako bi se malim paci­jen­ti­ma omo­gu­ćio pris­tup kva­li­tet­nom europ­skom fil­mu tije­kom nji­ho­va borav­ka u bol­ni­ca­ma, cen­tri­ma za reha­bi­li­ta­ci­ju ili tije­kom opo­rav­ka na kuć­noj nje­zi, a gos­to­vat će fil­mom “Franzove dogo­dov­šti­ne”. Program je reali­zi­ran u surad­nji s udru­gom Djeca susre­ću umjet­nost, koja dje­lu­je već deset godi­na, a digi­tal­na plat­for­ma filmubolnici.org bit će dos­tup­na i mali­ša­ni­ma OB Pula.

Zatvaranjem Pulice u kapu­tu ujed­no zapo­či­nje i obi­lje­ža­va­nje jubi­le­ja pred­sto­je­ćeg Pulskog film­skog fes­ti­va­la i to pro­jek­ci­ja­ma fil­mo­va, “Vlak u sni­je­gu” (M. Relja), pri­ka­zan na 23. fes­ti­va­lu i “Družba Pere Kvržice” (V. Tadej) pri­ka­zan na 18. festivalu.

Program Pulice u kapu­tu odr­ža­va se uz pot­po­ru Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog centra.