Besplatna javna senzorna projekcija „Mama Muu se vraća kući“ u Kinu Labin

17.03.2023.

U sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” u subo­tu (18. ožuj­ka) u 18 sati u Kinu Labin bit će odr­ža­na prva ovo­go­diš­nja jav­na sen­zor­na pro­jek­ci­ja. Na pro­gra­mu će biti šved­ski ani­mi­ra­ni film „Mama Muu se vra­ća kući“ Christiana Rylteniusa i Tomasa Tivemarka, u koje­mu pra­ti­mo Mamu Muu. Nakon što se na far­mi poja­vi roda koja putu­je po svi­je­tu, ona se zamis­li nad broj­nim pita­nji­ma. Što je zapra­vo dom? Kako može biti sigur­na da su upra­vo liva­da i far­ma na kojoj se sada nala­zi nje­zin dom? Što ako pos­to­ji nešto bolje neg­dje drug­dje u ovom veli­kom, širo­kom svi­je­tu? Vrana se uza­lud tru­di objas­ni­ti svo­joj pri­ja­te­lji­ci da tra­va nije zele­ni­ja neg­dje drug­dje, ali pone­kad se mora­te izgu­bi­ti da bis­te pro­naš­li put kući.

Senzorne pro­jek­ci­je se odr­ža­va­ju u pri­la­go­đe­nim uvje­ti­ma za dje­cu koja ima­ju pote­ško­će sen­zor­ne inte­gra­ci­je, no nji­ho­va je sušti­na da budu jav­ne i ink­lu­ziv­ne. Odvijaju se uz pri­gu­še­na svje­tla i sla­bi­ji zvuk fil­ma, a dje­ca mogu šeta­ti, doni­je­ti svo­ju omi­lje­nu igrač­ku, gric­ka­li­ce i sok, doći u prat­nji rodi­te­lja, baka i dje­do­va, nas­tav­ni­ka, pri­ja­te­lja, orga­ni­zi­ra­no sa ško­lom ili pri­vat­no. Projekcija je bes­plat­na a reali­zi­ra se u surad­nji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Labin i pul­ske udru­ge Metamedij, te uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“, čiji je nosi­telj udru­ga Metamedij, sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj. Uz Kino Valli i pul­sku Školu za odgoj i obra­zo­va­nje, part­ne­ri su još Centri za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec i Krapinske toplice.

Provedba pro­jek­ta čija je vri­jed­nost 45.000,00 eura, poče­la je prvog dana ruj­na, a tra­jat će do 30. stu­de­nog 2023. godi­ne. Kontakt oso­ba je Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Izvor