Hrvatska poezija dopire do ljudi

Ciklus susreta na temu hrvatske poezije u Trstu (21. 03. – 29. 04. 2023.)

Tekst Luisa SORBONE

24.03.2023.

• “Moderni i suvremeni hrvatski pjesnici – čitanja i promišljanja” tema je ciklusa susreta koji će se održati u Trstu od 21. ožujka do 29. travnja •

• Inicijativu orga­ni­zi­ra Comunità Croata di Trieste – Hrvatska zajed­ni­ca u Trstu – u surad­nji s Općinom Trst (Služba za muze­je i knjiž­ni­ce), s Knjižarom Lovat, s Caffè San Marco i s “Una Scontrosa Grazia” (Samuele Editore).

Projekt je pred­stav­ljen na Svjetski dan poezi­je, 21. ožuj­ka, na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re u Caffeu San Marco u Trstu.

Prisutni su bili prof. Mladen Machiedo, pred­sjed­nik Hrvatske zajed­ni­ce Damir Murković, pro­fe­so­ri­ca hrvat­skog jezi­ka i kul­tu­re u Trstu Marijana Šutić, i pjes­nik Carlo Alberto Sitta, tvo­rac „Pjesničke radi­oni­ce“ iz Modene i časo­pi­sa za poezi­ju „Steve“.

Inauguracijski govor “Od Montalea do Pasolinija, zagre­bač­ke remi­nis­cen­ci­je” prof. Mladena Machieda, tali­ja­nis­ta i aka­de­mi­ka iz Zagreba, obi­lje­žio je prvi susret, koji je mode­ri­ra­la novi­nar­ka Cristina Bonadei.

Susrete otvo­re­ne za jav­nost koor­di­ni­rat će i dije­lom vodi­ti Mladen Machiedo, a cilj im upoz­na­ti publi­ku s hrvat­skom poezi­jom od počet­ka 20. sto­lje­ća do danas.

Svijet je to koji možda nije dobro poz­nat široj jav­nos­ti izvan hrvat­skih naci­onal­nih gra­ni­ca, ali koji se može pohva­li­ti sa zna­čaj­nim ime­ni­ma, jer je odu­vi­jek bio tijes­no pove­zan s knji­žev­nim stru­ja­nji­ma koja su u proš­lom sto­lje­ću puto­va­la Europom.

Sljedeća dva ter­mi­na odr­žat će se 22. ožuj­ka i 27. trav­nja u 18 sati u knji­ža­ri Lovat u Viale XX Settembre 20. U prvom susre­tu, nazva­nom “Osnovne refe­ren­ce”, bit će pri­sut­ni Mladen Machiedo, pjes­nik, kri­ti­čar i ese­jist Carlo Selan, pisac Diego Bertelli U dru­gom susre­tu nazva­nom “Je li poezi­ja pre­vo­di­va?” Marijana Šutić će raz­go­va­ra­ti s Valterom Milovanom, pro­fe­so­rom tali­ja­nis­ti­ke na Sveučilištu u Puli i pre­vo­di­te­ljem, te ese­jis­tom i pjes­ni­kom Andreom Molesinijem.

Posljednji ter­min zaka­zan je za subo­tu 29. trav­nja u 17 sati u dvo­ra­ni “Bobi Bazlen” Palazzo Gopcevich u Via Rossini 4, a radi se o okru­glom sto­lu nazi­va “Suvremenost”, kojeg će mode­ri­ra­ti pjes­nik i knji­žev­ni kri­ti­čar Giuseppe Langella, a na kojem će sudje­lo­va­ti Mladen Machiedo, novi­nar­ka i pre­vo­di­te­lji­ca Vanesa Begić te ured­nik, pjes­nik i kri­ti­čar Massimo Scrignoli.