Druženje s novom gošćom Hiže od Besid – Marijom Andrijašević

B. V.

16.03.2023.

Druženje s novom goš­ćom Hiže od Besid Marijom Andrijašević bit će odr­ža­no u uto­rak, 21. ožuj­ka u 18 sati u pazin­skoj Kući za pis­ce. O roma­ni­ma, poezi­ji, pri­ča­ma, pisa­nju i još koje­če­mu s auto­ri­com će raz­go­va­ra­ti Neven Ušumović. Za sve zain­te­re­si­ra­ne koji­ma je Pazin dale­ko, susret će biti mogu­će pra­ti­ti na Facebook pro­fi­lu Kuće za pis­ce.

Marija Andrijašević (1984., Split) pjes­ni­ki­nja i spi­sa­te­lji­ca. Diplomirala je kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost i etno­lo­gi­ju i kul­tur­nu antro­po­lo­gi­ju (2015.) na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu. Za ruko­pis davi­de, sva­šta su mi radi­li nagra­đe­na je Goranom za mla­de pjes­ni­ke 2007. Prije i pos­li­je toga objav­lji­va­la je poezi­ju u kul­tur­nim i knji­žev­nim časo­pi­si­ma (Re, Quorum, Knjigomat, Poezija…). Poezija joj je uvr­šte­na u suvre­me­ne pjes­nič­ke anto­lo­gi­je (I u nebo i u niks, Hrvatska mla­da liri­ka…) kao i u tali­jan­ski izbor poezi­je s Balkana Voci di don­ne del­la ex Jugoslavia. Povremeno je pre­vo­di­la poezi­ju s engle­skog govor­nog podru­čja za Treći pro­gram hrvat­sko­ga radi­ja te inter­v­ju­ira­la spi­sa­te­lji­ce s Balkana za Voxfeminae.net. Poezija joj je pre­vo­đe­na na slo­ven­ski, tali­jan­ski, ukra­jin­ski, engle­ski, šved­ski, polj­ski, rumunj­ski i nje­mač­ki. Pohađala je i zavr­ši­la dvo­se­mes­tral­ni pro­gram Centra za žen­ske stu­di­je u Zagrebu. U 2018. dobi­la je godiš­nju pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re za prvi roman Zemlja bez sutona.

Programi Kuće za pis­ce – Hiže od besid odr­ža­va­ju se uz pot­po­ru Istarske župa­ni­je, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Grada Pazina.