Novost u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

30.03.2023.

Besplatna godišnja članarina za djecu od rođenja do 15. godine

• Na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je pred­stav­lje­ni su novi uvje­ti upi­sa u Gradsku knjiž­ni­cu i čita­oni­cu Pula za dje­cu i mla­de: od pone­djelj­ka, 3. trav­nja 2023. dje­ca od rođe­nja i do 15. godi­ne živo­ta mogu ostva­ri­ti pra­vo bes­plat­nog upi­sa u Gradsku knjiž­ni­cu i čita­oni­cu Pula.

Odluka je done­se­na na 16. sjed­ni­ci Upravnog vije­ća Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula s ciljem pove­ća­nja bro­ja dje­ce i mla­dih koji koris­te knjiž­nič­ne uslu­ge. Djeci i mla­di­ma na ovaj način Knjižnica omo­gu­ću­je dos­tup­nost knjiž­nič­ne gra­đe, pris­tup infor­ma­ci­ja­ma, sudje­lo­va­nje u aktiv­nos­ti­ma i pro­gra­mi­ma. Pogodnost bes­plat­nog upi­sa ili obno­va člans­tva može se ostva­ri­ti u svim ogran­ci­ma Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

- Cilj ove odlu­ke je pove­ća­ti broj dje­ce i mla­dih koji koris­te uslu­ge knjiž­ni­ce, potak­nu­ti dje­cu i mla­de na čita­nje, ohra­bri­va­ti ih da se koris­te knjiž­ni­com od malih nogu, što kas­ni­je pove­ća­va vje­ro­jat­nost da će biti samos­tal­ni čita­te­lji i koris­ni­ci knjiž­ni­ce i u odras­loj dobi. Knjižnica je izra­zi­to važ­na u pro­ce­su razvo­ja dje­te­ta, podu­pi­re for­mal­no obra­zo­va­nje, razvoj pisme­nos­ti, ali i pred­stav­lja mjes­to slo­bo­de, kre­ativ­nos­ti i razvo­ja kri­tič­kog miš­lje­nja. Kako se 2. trav­nja u svi­je­tu sla­vi Međunarodni dan dje­čje knji­ge, namje­ra nam je bila upra­vo sada naj­a­vi­ti i zapo­če­ti pri­mje­nji­va­ti done­se­nu odlu­ku. Važno je još jed­nom napo­me­nu­ti da se ne radi o krat­ko­traj­noj akci­ji upi­sa za odre­đe­nu dob­nu sku­pi­nu, već o odlu­ci o novim uvje­ti­ma upi­sa. Pravo na bes­plat­no člans­tvo ima­ju sva dje­ca od rođe­nja do kra­ja kalen­dar­ske godi­ne u kojoj napu­ne 15 godi­na, objas­ni­la je rav­na­te­lji­ca Knjižnice Nadia Bužleta.

Knjižničarka Matea Radolović naj­a­vi­la je pro­gram za dje­cu kojim će Knjižnica obi­lje­ži­ti Međunarodni dani dje­čje knji­ge (ICBD – International Children’s Book Day), koji se sva­ke godi­ne obi­lje­ža­va 2. trav­nja, na  rođen­dan Hansa Christiana Andersena, da bi se istak­nu­la važ­nost dje­čje knji­ge te potak­nu­la i razvi­la lju­bav pre­ma čitanju.

- Programi će biti odr­ža­ni na Odjelu za dje­cu i mla­de Središnje knjiž­ni­ce (Kandlerova 39) i u Dječjoj knjiž­ni­ci (Smareglina 2) u petak, 31. ožuj­ka i u subo­tu, 1. trav­nja. Na Odjelu za dje­cu i mla­de u petak, 31. ožuj­ka u 11 sati gos­tu­je Sanja Pilić, jed­na od naj­plod­ni­jih i nači­ta­ni­jih auto­ri­ca za dje­cu i mla­de, dobit­ni­ca mno­gih nagra­da za svoj knji­žev­ni rad. U subo­tu, 1. trav­nja, tako­đer u 11 sati, Tatjana Pokrajac-Papucci pred­sta­vit će svo­ju novu sli­kov­ni­cu „KREketava baj­ka“. U subo­tu u 10 sati u Dječjoj knjiž­ni­ci bit će odr­ža­na edu­ka­tiv­no-kre­ativ­na radi­oni­ca na temu Andersenove baj­ke „Tratinčica“ u surad­nji s Likovnom radi­oni­com Artić. Program je dio pro­jek­ta „Čitajmo i stva­raj­mo zajed­no“, čiji je part­ner i Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula, a vodi­te­lji­ca kre­ativ­nog dije­la bit će Sanja Simeunović-Bajec.

Priredio B. V.