Otvorene prijave za besplatnu radionicu animacije za djecu u Kinu Valli

B. V.

21.03.2023.

U sklo­pu pred­sto­je­će 8. Pulice u kapu­tu odr­žat će se radi­oni­ca stop-moti­on ani­ma­ci­je pod nazi­vom „Škare, papir, dino­sa­ur!“. Radionica je nami­je­nje­na dje­ci od 7 do 10 godi­na i odr­ža­vat će se sva­kod­nev­no u 17.30 od 28. do 31. ožuj­ka, a u subo­tu, 1. trav­nja, u 10 sati. Radionica  je nami­je­nje­na polaz­ni­ca­ma i polaz­ni­ci­ma zain­te­re­si­ra­ni­ma za mašto­vi­ti svi­jet ani­ma­ci­je i obu­hva­ća osno­ve stop – moti­on teh­ni­ke; pri­pre­mu i obra­du mate­ri­ja­la za izra­du krat­kog ani­mi­ra­nog filma.

Tijekom dvo­sat­ne radi­oni­ce mali će polaz­ni­ci nauči­ti vje­šti­ne za izra­du i pro­duk­ci­ju ani­mi­ra­nog fil­ma s ciljem da sva­ka gru­pa izra­di­ti vlas­ti­ti autor­ski ani­mi­ra­ni film. U jed­nom ter­mi­nu može sudje­lo­va­ti naj­vi­še 10 polaz­ni­ka, sto­ga je potreb­no pri­ja­vi­ti dije­te putem obras­ca na povez­ni­ci. Sukladno inte­re­si­ma, dje­ca se mogu pri­ja­vi­ti i za više ter­mi­na neo­vis­no o ponav­lja­nju pro­gra­ma radi­oni­ce, a pri­ja­ve se zapri­ma­ju do ispu­nje­nja kapa­ci­te­ta. Po zavr­šet­ku će svi­ma vlas­ti­ti film biti dos­tav­ljen putem povez­ni­ce na e‑poštu nave­de­noj u prijavnici.

Radionica se odr­ža­va pod men­tor­stvom Vibora Juhasa, pul­skog umjet­ni­ka koji se bavi ilus­tra­ci­jom, ani­ma­ci­jom, glaz­bom i fil­mom. Također je ilus­tra­tor dje­čjih knji­ga i sli­kov­ni­ca, a u surad­nji s Manuelom Šumbercem autor je inte­rak­tiv­ne sli­kov­ni­ce “Žive raz­gled­ni­ce Pule”. Režirao je i ani­mi­rao krat­ko­me­traž­ne ani­mi­ra­ne fil­mo­ve te je autor broj­nih pla­ka­ta i ani­mi­ra­nih jin­gle­ova za raz­ne poz­na­te mani­fes­ta­ci­je i predstave.