Otvorenje Parka Anne Frank

B. V.

16.03.2023.

Svečano otvo­re­nje Parka Anne Frank na pul­skoj Punti bit će odr­ža­no u petak, 17. ožuj­ka u 14 sati uz pri­go­dan kul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram i sudje­lo­va­nje uva­že­nih gos­ti­ju, pred­stav­ni­ka Vlade, vele­pos­lans­tva i kon­zu­la­ta. Manifestaciji će se pri­dru­ži­ti obi­telj pokoj­ne Anice Kovačić iz Slovenije, koja je poz­na­va­la Annu Frank i pro­ve­la s njom pos­ljed­nje dane u Auschwitzu te broj­ni uzva­ni­ci koji će uve­li­ča­ti otvo­re­nje par­ka, nazva­nog po naj­poz­na­ti­joj kro­ni­čar­ki stra­ho­ta Drugoga svjet­skog rata.

Nakon proš­lo­go­diš­njeg obi­lje­ža­va­nja Međunarodnog dana sje­ća­nja na žrtve holo­ka­us­ta 27. siječ­nja, Grad Pula pokre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu da se zele­na povr­ši­na na pul­skoj Punti, ime­nu­je po dje­voj­či­ci Anni Frank, jed­noj od naj­poz­na­ti­jih židov­skih žrta­va holokausta.

Vratimo li se neko­li­ko godi­na una­zad, sadaš­nji gra­do­na­čel­nik Pule Filip Zoričić, tada kao rav­na­telj Gimnazije, 2018. godi­ne donio je, iz Amsterdama u Pulu, mla­di­cu kes­te­na Anne Frank, koja je zatim posa­đe­na u par­ku Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja. Grad Pula nakon toga odlu­ču­je pro­ši­ri­ti tu pri­ču i posve­ti­ti jedan park u Puli upra­vo dje­voj­či­ci Anni Frank, sim­bo­lu žrtve, sje­ća­nja i upozorenja.

Odrađene su sve pri­prem­ne rad­nje i kes­ten Anne Frank iz par­ka Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja je pre­se­ljen na novu loka­ci­ju, a otvo­re­nje Parka odr­ža­va se na počet­ku pred­sje­da­nja Hrvatske Međunarodnim save­zom za sje­ća­nje na holo­ka­ust (IHRA), od ožuj­ka 2023. i u 2024. godini.

Povodom odr­ža­va­nja mani­fes­ta­ci­je sve­ča­nog otva­ra­nja Parka Anne Frank, od 12 do 16 sati, neće biti dozvo­ljen pro­met motor­nih vozi­la u Flavijevskoj uli­ci, Prolazu Nevenke Zacchigne, dije­lu Trinajsićeve uli­ce od ras­križ­ja s Podujevom do Flavijevske uli­ce, te u dije­lu Kukuljićeve uli­ce u jed­nom smje­ru od Porečke do Trinajstićeve uli­ce. Mole se svi sudi­oni­ci u pro­me­tu za strp­lje­nje i pošti­va­nje pri­vre­me­ne regu­la­ci­je pro­me­ta koja će biti na sna­zi tije­kom odr­ža­va­nja manifestacije.

Na dan otvo­re­nja Parka Anne Frank u 18 sati u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula, dr. sc. Igor Jovanović i Igor Šaponja odr­žat će pre­da­va­nje o Anni Frank i Anici Kovačić uz pro­jek­ci­ju krat­kog fil­ma s isječ­ci­ma inter­v­jua žrta­va holokausta.