Poziv mladima Grada Pule na popunjavanje Upitnika o potrebama i interesima mladih na području Pule

B. V.

20.03.2023.

Grad Pula je u pro­ce­su izra­de Lokalnog pro­gra­ma za mla­de Grada Pule za raz­dob­lje od 2024. do 2027. godi­ne, stra­te­škog doku­men­ta kojem je cilj pove­ća­nje kva­li­te­te živo­ta mla­dih u lokal­noj zajed­ni­ci. Kvalitetna poli­ti­ka za mla­de je pri­mar­no odgo­vor­nost vlas­ti, ali mla­di kroz raz­li­či­te obli­ke aktiv­nog sudje­lo­va­nja mogu utje­ca­ti na kva­li­te­tu poli­ti­ke. Sudjelovanje u pro­ce­su izra­de Lokalnog pro­gra­ma za mla­de upra­vo je jedan od obli­ka aktiv­nog sudje­lo­va­nja mla­dih druš­tvu, odnos­no u pro­ce­su dono­še­nja odluka.

Ovim putem pozi­va se mla­de na sudje­lo­va­nje u pro­ce­su izra­de Lokalnog pro­gra­ma za mla­de kroz popu­nja­va­nje Upitnika o potre­ba­ma i inte­re­si­ma mla­dih na podru­čju Pule.

Upitnik mogu ispu­ni­ti sve mla­de oso­be koje: su u dobi od 15 do 30 godi­na; žive ili većin­ski dan pro­vo­de u Puli; žele izra­zi­ti svo­je potre­be i inte­re­se; žele biti aktivniji/aktivnije u svo­joj zajednici.

Cilj je u pro­ce­su izra­de lokal­nog pro­gra­ma za mla­de obu­hva­ti­li miš­lje­nja i sta­vo­ve što većeg bro­ja mla­dih i time u konač­ni­ci dobi­li što kva­li­tet­ni­ji stra­te­ški doku­ment. Rezultati upit­ni­ka usmje­rit će aktiv­nos­ti dija­lo­ga mla­dih s dono­si­te­lji­ma odlu­ka u podru­čji­ma od inte­re­sa i dopri­ni­je­ti izra­di Lokalnog pro­gra­ma za mla­de Grada Pule za raz­dob­lje od 2023. do 2027.

Upitnik je dos­tu­pan za popu­nja­va­nje do pone­djelj­ka, 27. ožuj­ka 2023. godi­ne putem ove povez­ni­ce. Popunjavanje upit­ni­ka ano­nim­no je te je pro­ci­je­nje­no vri­je­me potreb­no za popu­nja­va­nje upit­ni­ka 20 minuta.

Upitnik se pro­vo­di u okvi­ru pro­jek­ta “Mladi u (lokal­nom) pro­gra­mu Grada Pule-Pola” kojeg pro­vo­di Grad Pula, u part­ner­stvu sa Zakladom za poti­ca­nje part­ner­stva i razvoj civil­nog druš­tva, Volonterskim cen­trom Istra, Udrugom ZUM i Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula. Projekt se pro­vo­di u raz­dob­lju od 1. siječ­nja 2023. do 31. pro­sin­ca 2023., uz finan­cij­sku podr­šku Europske unije.

 Navedeni pro­jekt pro­vo­di se u okvi­ru ključ­ne aktiv­nos­ti 154 – Aktivnosti sudje­lo­va­nja mla­dih, u okvi­ru pro­gra­ma Erasmus+. Rezultati anke­te će biti kori­šte­ni u aktiv­nos­ti­ma temat­skih dija­lo­ga mla­dih s dono­si­te­lji­ma odlu­ka, te će usmje­ri­ti pro­ces kre­ira­nja “rje­še­nja”, u vidu cilje­va, aktiv­nos­ti i mje­ra, koje će biti defi­ni­ra­ni nave­de­nim stra­te­škim dokumentom.