Predstavljanje zbirke pjesama Snježane Radetić “Privilegija leta” u pulskoj Gradskoj knjižnici i čitaonici

B. V.

17.03.2023.

Uoči Međunarodnog dana poezi­je, u pone­dje­ljak, 20. ožuj­ka u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula bit će pred­stav­lje­na zbir­ka poezi­je Snježane Radetić „Privilegija leta“. Program poči­nje u 18 sati, a sudje­lo­vat će novi­nar­ka i knji­žev­na kri­ti­čar­ka Vanesa Begić, auto­ri­ca Snježana Radetić i gra­fič­ka ured­ni­ca Dea Curić.

Zbirka pje­sa­ma Snježane Radetić „Privilegija leta“ u izda­nju Biakove iz Zagreba. Poezija izras­la kroz pro­pi­ti­va­nja o vlas­ti­tom biću i potra­ga­ma, pado­vi­ma i leto­vi­ma, o dose­zi­ma lju­ba­vi. Urednica zbir­ke, knji­žev­ni­ca Darija Žilić, odre­đu­je ju kao poezi­ju „koja govo­ri o potra­zi za vlas­ti­tim gla­som, iden­ti­te­tom, o stras­ti i lju­ba­vi, odno­su pre­ma volje­nom, o slo­že­nim obi­telj­skim odno­si­ma. A pri­je sve­ga to je poezi­ja o biću žene koja se posve otva­ra, daje svo­ju utro­bu, svo­je srce čita­te­lji­ma“. Nadahnuta gra­fič­ka opre­ma Dee Curić osli­ka­va poeti­ku zbirke.

Snježana Radetić rođe­na je 1964. u Puli. Nakon osnov­nog i sred­njo­škol­skog obra­zo­va­nja u Poreču, upi­su­je Filozofski fakul­tet u Zagrebu, smjer jugos­la­vis­ti­ke i dodi­plom­ski stu­dij bibli­ote­kar­stva. Po zavr­šet­ku stu­di­ja od 1990. radi kao pro­fe­so­ri­ca hrvat­skog jezi­ka i knji­žev­nos­ti u poreč­koj sred­njoj ško­li. Od 2017. vodi usta­no­vu u kul­tu­ri i cje­lo­ži­vot­nom obra­zo­va­nju. Pjesme su joj objav­lje­ne u Dometima, na por­ta­li­ma Čovjek-časo­pis i Astronaut.ba. Svojim je pje­sma­ma 2021. i 2022. godi­ne dos­pje­la u fina­le Nagrade Post scrip­tum za knji­žev­nost na druš­tve­nim mre­ža­ma. U lis­to­pa­du 2022. objav­lju­je svo­ju prvu zbir­ku pje­sa­ma „Privilegija leta“.