Program „Stihom na stihiju“ za Dan žena u Klubu & knjižari Giardini 2

B. V.

02.03.2023.

Program „Stihom na sti­hi­ju“ u sklo­pu kojeg će pul­ske pjes­ni­ki­nje Anika Miletić, Dušanka Babić i Nives Franić čitat će svo­je sti­ho­ve uz glaz­be­nu prat­nju Davida Kumparea (kla­ri­net) i Sandra Vešligaja (kla­vi­ja­tu­re) na pro­gra­mu je u sri­je­du, 8. ožuj­ka u 20 sati u Klubu & knji­ža­ri Giardini 2. „Ovim pro­gra­mom zaklju­ču­je­mo pul­ski Noćni Marš pod motom “Sestrinstvo i jedins­tvo”“, navo­de organizatori.

Anika Miletić nje­gu­je lju­bav­ni odnos s poezi­jom još od osnov­ne ško­le. Od nje uvi­jek pola­zi i uvi­jek joj se vra­ća. Ponekad dije­li napi­sa­no, no uglav­nom piše za sebe i to na hrvat­skom, tali­jan­skom i engle­skom jezi­ku. Pamtimo je kao mla­du glu­mi­cu INAT‑a, per­for­me­ri­cu i osni­va­či­cu Gedora, sa Sajma knji­ga, Etno Jazz Festivala…

Dušanka Babić poezi­ju, pro­zu i dra­me piše dugo, a obje­lo­da­nju­je malo. Piše i recen­zi­je knji­žev­nih dje­la. Radi s dje­com i narav­no, knji­ga­ma. Kada raz­go­va­ra­te s njom oče­kuj­te broj­ne fus­no­te i refe­ren­ce iz knji­žev­nos­ti i filozofije.

Nives Franić radi u knjiž­ni­ci, živi s knji­ga­ma. Ne piše od sred­nje ško­le, nije poha­đa­la radi­oni­ce kre­ativ­nog pisa­nja, nije objav­lji­va­la tamo i amo, nema objav­lje­nih knji­ga. Piše nere­do­vi­to, samo kada je neo­d­go­di­vo. Vjeruje u sna­gu pisa­nja, a još više čitanja.

David Kumpare diplo­mi­rao je kla­ri­net na Muzičkoj aka­de­mi­ji u Zagrebu, a usa­vr­ša­vao se na Accademia musi­ca­le Santa Cecilia u Bergamu i Accademia Lorenzo Perosi u Bielli. Osim kon­cert­ne dje­lat­nos­ti, bavi se peda­go­škim radom, vođe­njem raz­nih sas­ta­va kao i orga­ni­za­ci­jom kon­ce­ra­ta za poti­ca­nje mla­dih umjetnika.

Sandro Vešligaj zavr­šio je diplom­ski stu­dij gla­so­vi­ra i pos­li­je­di­plom­ski umjet­nič­ki spe­ci­ja­lis­tič­ki stu­dij na Muzičkoj aka­de­mi­ji u Zagrebu. Zaposlen je na Muzičkoj aka­de­mi­ji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u zva­nju višeg asis­ten­ta te kon­cer­ti­ra kao solist, komor­ni glaz­be­nik i korepetitor.