Promocija knjiga “Ljeta s Marijom” i “Pisma čitateljici” Olje Savičević Ivančević u Klubu & knižari Giardini 2

B. V.

17.03.2023.

Predstavljanje dvi­je naj­no­vi­je knji­ge Olje Savičević Ivančević – „Ljeta s Marijom“ (Fraktura, 2022) i „Pisma čita­te­lji­ci“ (Buybook, 2023). bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 23. ožuj­ka u 19 sati u Klubu & knji­ža­ri Giardini 2.

Naspram veli­ke povi­jes­ti koja pam­ti bit­ke, mirov­ne spo­ra­zu­me i broj­ke, naci­onal­ne mito­lo­gi­je koja poz­na­je tek dva lika – juna­ka i izdaj­ni­ka domo­vi­ne, ali i kla­sič­ne obi­telj­ske povi­jes­ti koja raču­na vri­je­me pre­ma muškim potom­ci­ma, u roma­nu „Ljeta s Marijom“ spi­sa­te­lji­ca iscr­ta­va žen­sko rodos­lov­lje koje uz ime Marija, pra­ti i „višak sud­bi­ne“. U živo­ti­ma Marija ogle­da­ju se pre­kret­nič­ka zbi­va­nja 20. sto­lje­ća – kroz figu­ru oca-duha koji pos­to­ji samo kao riječ ili ulaz­ni­ca za uče­nič­ki dom dje­ce palih bora­ca, raz­ru­še­ne domo­ve, nepo­dob­na pre­zi­me­na. No, nji­hov život odre­đu­ju i dru­gi, čes­to zane­ma­ri­va­ni tre­nu­ci– prva mje­seč­ni­ca, prva lju­bav, prvo pli­va­nje, prva pje­sma, prvo suprot­stav­lja­nje autoritetu.

Poetika u kojoj se spa­ja „veli­čans­tve­no s ljup­kim, ili gran­di­oz­no sa sen­ti­men­tal­nim, ili monu­men­tal­no i zadiv­lju­ju­će sa smi­ješ­nim i sim­pa­tič­nim“, iz koje iskri želja za radi­kal­nom isti­nom koja je sve nego izri­či­ta, kris­ta­li­zi­ra se u dnev­nič­kim zapi­si­ma „Pisma čita­te­lji­ci“. Pisma su i mani­fest koji istu­pa pro­tiv svih obli­ka neprav­de, intim­na reflek­si­ja na tre­nu­tak kraj­nje nesi­gur­nos­ti, poziv na soli­dar­nost i prijateljstvo.