Promocija knjige “Nebesa urnebesa” Igora Grbića u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

22.03.2023.

Zbirka poezi­je Igora Grbića „Nebesa urne­be­sa“ bit će pred­stav­lje­na u petak, 24. ožuj­ka u 19 sati u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula. O knji­zi će, uz auto­ra govo­ri­ti, Matko Abramić, ured­nik i pjes­nik, Noela Alić, apsol­ven­ti­ca, i Vlatko Ivandić, pisac i pjes­nik. Stihove će čita­ti Marija Pavić, apsolventica.

„Zbirka pje­sa­ma Nebesa urne­be­sa nudi nam spek­tar neuobi­ča­je­nih i spoz­naj­no uzbud­lji­vih pre­dodž­bi koje nas pozi­va­ju da pre­obli­ku­je­mo ili odba­ci­mo uobi­ča­je­ne aso­ci­ja­ci­je. Podrazumijevanje, oče­ki­va­na razum­lji­vost zami­je­nje­na je goto­vo vizi­jom sasvim ele­men­tar­ne sna­ge iz sasvim dru­gog hori­zon­ta našeg iskus­tva. Krajnje dubo­ki uvid, koji ide uz pjes­nič­ku zre­lost i osjet­lji­vost, i koji nas vodi do isti­ne, u ovom kre­ira­nju pjes­nič­ke fan­ta­zi­je doda­je nove zna­čenj­ske slo­je­ve, a sva­ka­ko pot­vr­du da se sva­ki motiv/događaj/predmet Grbićevim bla­go­vi­jes­nim sin­te­za­ma pre­tva­ra u koz­mič­ki doga­đaj. Pjesničko oko upr­to je u gus­to­ću ljud­skog iskus­tva, u vječ­nost, u hori­zont onkraj svi­je­ta, svi­je­ta koji nije od ovo­ga svi­je­ta, ali se nuž­no nas­tav­lja na nje­ga“, zapi­sa­la je u pogo­vo­ru Nives Franić.