Zajedno: možemo sve

Pulski fokus: Prigodno obilježen Svjetski dan pripovijedanja u Istarskom narodnom kazalištu

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

21.03.2023.

• Pod nazi­vom „Kamo nas pri­če vode“ u Istarskom narod­nom kaza­li­štu – Gradskom kaza­li­štu Pula, 20. ožuj­ka odr­ža­na je večer pripovijedanja.

Time je ujed­no i obi­lje­žen Svjetski dan pri­po­vi­je­da­nja, 20. ožu­jak čija je tema „Zajedno: može­mo sve“. Iako vid­no pod tre­mom u pri­po­vi­je­da­nju su se hra­bro oku­ša­li Andrea Cetina, Oriana Draguzet, Tihomil Pletikos i Noel Smailbašić te nji­hov men­tor, maj­stor pri­po­vje­dač, Aleksandar Bančić.

Naime, u sklo­pu Dramskog i ples­nog stu­di­ja INK od lis­to­pa­da 2022. godi­ne dje­lu­je sku­pi­na posve­će­na istra­ži­va­nju i pro­mo­ci­ji umjet­nos­ti usme­nog pri­po­vi­je­da­nja, a ovo je bio nji­hov prvi izla­zak pred publi­ku. Gledatelje su sim­bo­lič­ki pove­li na put oko svi­je­ta pri­po­vi­je­da­ju­ći im pri­če raz­nih naro­da i kul­tu­ra. Mogla se tako čuti armen­ska, kel­t­ska, ruska, dal­ma­tin­ska i istar­ska priča.

Andrea je pri­ča­la pri­ču nazi­va „Tumačenje sno­va“ i dois­ta se vrlo dobro snaš­la pred publi­kom, izu­zev par zane­ma­ri­vih i jedva pri­mjet­nih zas­taj­ki­va­nja. Tihomil je u svom pri­po­vi­je­da­nju bio dois­ta duho­vit i poka­zao ose­bu­jan stil pri­po­vi­je­da­nja, vrlo nena­met­ljiv, a efek­tan. Pripovijedao je istar­sku pri­ču. Noel je ispri­čao rusku narod­nu pri­ču, tako­đer vrlo uspješ­no, dok je Oriana za ovu pri­li­ku oda­bra­la kel­t­sku pri­ču koju je škol­ski toč­no i teč­no ispri­ča­la. Bančić je svo­je umi­je­će poka­zao pri­po­vi­je­da­ju­ći dal­ma­tin­sku pri­ču i doka­zao da mu to sjaj­no i pri­rod­no ide, uz mimi­ku i eks­pre­si­ju lica te poko­ju duho­vi­tu opasku.

Pripovijedanje se odr­ža­lo u maloj dvo­ra­ni što je dopri­ni­je­lo intim­nos­ti, iako se među publi­kom tra­ži­la sto­li­ca više.