Noćni marš sestrinstva i jedinstva

Razgovor s Ivom Šverko iz udruge PANK

Razgovarala Paola ALBERTINI • Fotografije iz arhiva udruge PANK

09.03.2023.

• Povodom Dana žena, 8. ožuj­ka, pod slo­ga­nom “Sestrinstvo i jedins­tvo” u orga­ni­za­ci­ji Udruge PANK, Kluba i knji­ža­re Giardini 2 i Udruge Proces, u Puli se odr­žao Noćni marš. Tim smo povo­dom raz­go­va­ra­li s Ivom Šverko, pred­sjed­ni­com udru­ge PANK.

„Ovim doga­đa­jem želje­li smo uka­za­ti na empa­ti­ju kao osnov­no nače­lo femi­niz­ma, pozva­ti na soli­dar­nost žena u jedins­tve­noj bor­bi za ljud­ska pra­va i istak­nu­ti da ova bor­ba nije izo­li­ra­na, već da zah­ti­je­va­mo rav­no­prav­no druš­tvo u kojem se poštu­ju pra­va i slo­bo­de svih mar­gi­na­li­zi­ra­nih sku­pi­na“, rek­la nam je.

Udruga PANK (Platforma aktiv­nih neza­vis­nih kre­ati­va­ca) mla­da je udru­ga koja na podru­čju Grada Pule, Istarske župa­ni­je i Republike Hrvatske aktiv­no dje­lu­je od siječ­nja 2017. godi­ne. „Praćenjem i utvr­đi­va­njem potre­ba orga­ni­za­ci­ja u kul­tu­ri i osta­lih nev­la­di­nih orga­ni­za­ci­ja saže­li smo aktu­al­ne ten­den­ci­je i jav­na pita­nja koja želi­mo razvi­ja­ti, što je dove­lo do ini­ci­ja­ti­ve za stva­ra­njem plat­for­me. Ciljevi udru­ge obu­hva­ća­ju umre­ža­va­nje poje­di­na­ca u zajed­nič­ke pro­jek­te, pru­ža­nje logis­tič­ke pomo­ći i infor­mi­ra­nje, te pre­zen­ta­ci­ju umjet­nič­kih prak­si“, istak­nu­la je Šverko.

U udru­zi je ukup­no 12 aktiv­nih volontera.

Područje djelovanja PANK‑a

Udruga PANK bavi se podi­za­njem svi­jes­ti o potre­bi i moguć­nos­ti ostva­ri­va­nja kva­li­tet­ne i pozi­tiv­ne druš­tve­ne sre­di­ne pro­že­te dija­lo­gom i uza­jam­nim pošti­va­njem raz­li­či­tos­ti i ljud­skih pra­va uz prak­ti­ci­ra­nje soli­dar­nos­ti i tolerancije.

„Udruga nas­to­ji pru­ži­ti kva­li­te­tan i pouz­dan pros­tor za život, rad, edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju, pre­zen­ta­ci­ju kul­tur­no-umjet­nič­kih prak­si te pros­tor za aktiv­no sudje­lo­va­nje svih zain­te­re­si­ra­nih gra­đa­na u pro­gram­skim aktiv­nos­ti­ma. Naš rad uklju­ču­je pla­ni­ra­nje druš­tve­no anga­ži­ra­nih pro­ce­sa kroz koje istra­ži­va­njem aktu­al­nih druš­tve­nih pita­nja uklju­ču­je­mo surad­ni­ke čija dje­la pro­go­va­ra­ju o pro­ble­mi­ma i utje­ču na sen­zi­bi­li­za­ci­ju zajed­ni­ce, uklju­ču­ju­ći je time u pro­ces rada. Rad udru­ge teme­lji se na uvje­re­nju u tran­sfor­ma­cij­sku moć kul­tu­re koja može potak­nu­ti pro­mje­ne i pred­stav­lja­ti važ­nu kom­po­nen­tu zdra­vog i vital­nog druš­tva. Udruga je “kre­ativ­ni part­ner” za orga­ni­za­ci­je, poje­din­ce i ini­ci­ja­ti­ve koje svo­jim radom poti­ču aktiv­ne pro­mje­ne u druš­tvu i time osi­gu­ra­va­ju kri­tič­ki odmak od domi­nant­no usvo­je­nih prak­si“, pojas­ni­la je Šverko.

Udruga se finan­ci­ra pri­ja­vom pro­je­ka­ta na natje­ča­je Gradova, Općina, Ministarstva te iz EU pro­je­ka­ta. Šverko isti­če neke od pri­jaš­njih ini­ci­ja­ti­va, aktiv­nos­ti i pro­je­ka­ta koje su polu­či­le pozi­tiv­ne reakcije.

„Projekt finan­ci­ran sred­stvi­ma zak­la­de Kultura nova: BUTABU – pros­to­ri raz­li­či­tos­ti. Osnovni cilj BUTABU‑a bio je uka­za­ti na razi­nu druš­tve­ne podi­je­lje­nos­ti u spek­tru aktu­al­ne teme ljud­skih pra­va i slo­bo­da. Program je bio ome­đen dva­ma višed­nev­nim doga­đa­nji­ma, “MUK – fes­ti­val akti­viz­ma i žen­skih pra­va” te “MIGRACIJE – fes­ti­val ljud­skih pra­va i slo­bo­da”. U sklo­pu MUK‑a bio je orga­ni­zi­ran prvi noć­ni marš za 8. Mart u Puli. Uz to bi istak­nu­la part­ner­stvo na dva EU pro­jek­ta po pita­nju migracija”.

Najveći iza­zo­vi u radu su im finan­cij­ska podr­ška potreb­na za rad i razvi­ja­nje pro­je­ka­ta te adek­va­tan pros­tor za rad udru­ge. Unatoč tome, nas­tav­lja­ju dalje istim žarom kao do sada.

„Pratit ćemo aktu­al­ne teme u zajed­ni­ci na koje je potreb­no uka­zi­va­ti i/ili sen­zi­bi­li­zi­ra­ti jav­nost kako bi se aktiv­ni­je uklju­či­li u zajed­ni­cu u kojoj i žive, razvi­ja­ti nove pro­jek­te te u rad uklju­či­ti mla­de“, istak­nu­la je Šverko.