Spisateljica Đurđica Čilić gostuje u Gradskoj knjižnici Umag

B. V.

06.03.2023.

Povodom Dana žena, u Gradskoj knjiž­ni­ci Umag u čet­vr­tak, 9. ožuj­ka u 19 sati gos­tu­je Đurđica Čilić. Sa spi­sa­te­lji­com Čilić raz­go­va­rat će se o nje­zi­nim vrlo čita­nim knji­ga­ma “Novi kraj” i “Fafarikul”, o polj­skoj poezi­ji, o Bosni i Hercegovini, o sje­ća­nji­ma, ljud­skos­ti, bla­gos­ti i strpljenju.

Đurđica Čilić rođe­na je 1975. godi­ne u Livnu, u BiH, odras­la u Vitezu. Izvanredna je pro­fe­so­ri­ca na Katedri za polj­ski jezik i knji­žev­nost Filozofskog fakul­te­ta u Zagrebu i izvo­di kole­gi­je iz polj­ske knji­žev­nos­ti, pre­vo­đe­nja i teori­je knji­žev­nos­ti. Godine 2010. obra­ni­la je dok­tor­ski rad pod nas­lo­vom “Oblikovanje auto­ra u poezi­ji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza”. Piše struč­ne i znans­tve­ne rado­ve o polj­skoj knji­žev­nos­ti 19. i 20. sto­lje­ća, knji­žev­ne recen­zi­je te pre­vo­di s polj­sko­ga jezi­ka, pose­bi­ce poeziju.