O Mjesecu frankofonije, francuskoj književnosti, komunikaciji…

Susret s Luisom Sorbone u Knjižnici Vodnjan

B. V.

21.03.2023.

• Luisa Sorbone gos­to­vat će u Knjižnici Vodnjan u petak, 24. ožuj­ka u 19 sati. S njom će o Mjesecu fran­ko­fo­ni­je koji se obi­lje­ža­va u ožuj­ku, fran­cu­skoj knji­žev­nos­ti, komu­ni­ka­ci­ji opće­ni­to i još mno­go­če­mu raz­go­va­ra­ti novi­nar­ka i knji­žev­na kri­ti­čar­ka Vanesa Begić.

Luisa Sorbone rođe­na je u Torinu. Pohađala je sve­uči­liš­ni stu­dij stra­nih jezi­ka i knji­žev­nos­ti na sve­uči­li­šti­ma Pavia i Genova, gdje je i diplo­mi­ra­la. Više od 20 godi­na radi­la je kao vodi­te­lji­ca među­na­rod­nih odno­sa i glas­no­go­vor­ni­ca naci­onal­nih i među­na­rod­nih znans­tve­no­me­di­cin­skih ins­ti­tu­ci­ja. Novinarstvom i pre­vo­đe­njem poči­nje se bavi­ti ranih 90-ih, sura­đu­ju­ći s naci­onal­nim novi­na­ma, časo­pi­si­ma i većim tali­jan­skim tele­vi­zij­skim kuća­ma. Uz svo­ju strast pre­ma medi­ci­ni, odu­vi­jek je nje­go­va­la i onu pre­ma jezi­ci­ma i knji­žev­nos­ti. Prevodila je knji­ge fran­cu­ske i engle­ske knji­žev­nos­ti za dje­cu, među koji­ma i dje­lo La casa sull’albero Gillian Cross, a 2004. napi­sa­la je knji­gu L’Africa Australe, teme­lje­nu na puto­va­nji­ma u Afriku, u surad­nji s kon­zu­la­tom Namibije u Milanu. Živjela je u Paviji, Milanu, Forliju i Kopenhagenu. Trenutno živi u Puli živi. Nakon pro­fe­si­onal­nog iskus­tva na TV Istri, sura­đu­je s Kulturistrom te je pre­vo­di­te­lji­ca i ured­ni­ca u izda­vač­koj kući u Milanu. Voli mul­ti­kul­tu­ral­na okru­že­nja te se tru­di svi­je­tu pred­sta­vi­ti naj­bo­lje zna­čaj­ke svo­je zemlje.