10. KaLibar bestival u Pazinu

11.04.2023.

Festival knji­žev­nos­ti i kul­tu­re „KaLibar bes­ti­val“ odr­žat će se u Pazinu od 19. do 22. trav­nja. Ovogodišnji KaLibar je jubi­lar­ni, dese­ti po redu i ove će godi­ne, osim poz­na­tih pisa­ca, oku­pi­ti kvi­za­še, likov­nja­ke, fil­ma­še i glazbenike.

KaLibar bes­ti­val se dosad šest godi­na odr­ža­vao u Zadru, kas­ni­je tri u Varaždinu, a orga­ni­za­ci­je ovo­go­diš­njeg pri­hva­ti­lo se Pučko otvo­re­no uči­li­šte Pazin u surad­nji s part­ne­ri­ma Gradskom knjiž­ni­com Pazin i Centrom za mla­de Alarm. Priredili su zanim­lji­va pred­stav­lja­nja knji­ga i auto­ra, pub kviz, lite­rar­ne radi­oni­ce, likov­nu izlož­bu, te zavr­š­ni koncert.

Festival poči­nje u sri­je­du, 19. trav­nja pub kvi­zom u Gradskoj kava­ni u Pazinu, koji će mode­ri­ra­ti poz­na­ti kvi­zaš i novi­nar Davor Šišović. Uskoro sli­je­di naj­a­va kvi­za i poče­tak prijavljivanja.

Nastavlja se u čet­vr­tak 20. trav­nja prvom od tri radi­oni­ce u Centru za mla­de Alarm od 16,30 do 18 sati koju će, na temu Gif ani­ma­ci­ja, vodi­ti Tamara Bilankov, knji­žev­ni­ca i pos­t­di­plo­man­ti­ca nizo­zem­skog fakul­te­ta RITHA.

Program će se nas­ta­vi­ti u Spomen domu gdje će u 18 sati biti otvo­re­na izlož­ba Sare Gortan, vrsar­ske ilus­tra­to­ri­ce i sli­ka­ri­ce nas­ta­nje­nom u ćića­rij­skom selu Brgudac, gdje je aktiv­na čla­ni­ca udru­ge Babucera.

Večernji pro­gram kre­nut će u 19 sati, posve­tom nedav­no pre­mi­nu­loj Dubravki Ugrešić, o kojoj će govo­ri­ti Dubravkini dobri poz­na­va­te­lji Đorđe Matić i Eva Simčić.

U 20 sati na istoj pozor­ni­ci pred­sta­vit će se jedi­na svjet­ska nagra­da za knji­žev­nost na druš­tve­nim mre­ža­ma – Post scrip­tum, knji­ga­ma dvi­je zad­nje dobit­ni­ce: zbir­kom pri­ča Iz kuće po kojoj pada kiša Tamare Bilankov i zbir­kom poezi­je Vande Petanjek U ime maj­ke. Program će vodi­ti ute­me­lji­telj nagra­de, Kruno Lokotar.

Za kraj dru­gog dana bes­ti­va­la, pjes­nik, ese­jist, roma­no­pi­sac i fina­list svih rele­vant­nih nagra­da za naj­bo­lju pro­zu Đorđe Matić, u 21 sat pred­sta­vit će svoj roman Niotkuda s lju­bav­lju, uz mode­ra­ci­ju Mladena Blaževića.

U petak pro­gram poči­nje u 16,30 u Centru za mla­de Alarm, radi­oni­com kre­ativ­nog pisa­nja koju će odr­ža­ti Enver Krivac, riječ­ki pisac i mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik, autor neko­li­ko proz­nih knji­ga i dva strip-albuma.

U 19,00 sati u Spomen domu upoz­nat ćemo se s pazin­skim Novozelanđaninom Davidom Howardom i nje­go­vim Rawaho: The Completed Poems, uz mode­ra­ci­ju Jane Prević Finderle.

U 20,00 sati pred­sta­vit će se roman Dunje Matić Mirovanje u čemu će joj pomo­ći Enver Krivac.

Za kraj tre­ćeg dana bes­ti­va­la u 21 sat Kruno Lokotar i Želimir Periš pred­sta­vit će Periševu zbir­ku pri­ča Gracija od čempresa.

Subota 22. 4. je  pos­ljed­nji dan fes­ti­va­la, a zapo­či­nje kre­ativ­nom radi­oni­com koju će od 16,30 do 18 sati u orga­ni­za­ci­ji Centra za mla­de Alarm, vodi­ti Želimir Periš, dobit­nik nagra­de t‑portala za naj­bo­lji roman godi­ne 2020-te Mladenka Kostonoga, a rad­nja tog roma­na zavr­ša­va – u Pazinu.

Program će se nas­ta­vi­ti pred­stav­lja­njem knji­ge Đurđice Čilić Novi kraj, od 19 sati u Spomen domu. Razgovor s auto­ri­com vodit će Jana Prević Finderle.

U istom pros­to­ru u 20 sati gos­to­vat će slo­ven­ski knji­žev­nik Goran Vojnović i u druš­tvu Krune Lokotara pred­sta­vi­ti knji­gu Đorđić se vraća.

Program zavr­ša­va u 21 koncArtom po nazi­vom „Salon za uljep­ša­va­nje duše“ kan­ta­uto­ri­ce Ane Paške.

Da prvo pazin­sko izda­nje fes­ti­va­la pro­đe u neo­bič­nom izda­nju, pobri­nu­la se Gradska knjiž­ni­ca Pazin koja orga­ni­zi­ra hap­py hour, u kojem će gra­đa­ni moći doći od 23 sata do pola noći u knjiž­ni­cu, podru­ži­ti se i vra­ti­ti knji­ge bez napla­te zakasnine.

Festival je sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re, Grada Pazina i Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Pazinu.

Izvor