16. Festival dječje knjige Monte Librić: Vrijeme je za čaroliju u Circolu

B. V.

20.04.2023.

Ovogodišnji Monte Librić će ugos­ti­ti auto­re i auto­ri­ce od Pule i Hrvatske, pre­ko Italije, pa do Velike Britanije, pri­ka­za­ti za ovu pri­li­ku pri­prem­lje­ne, ali i već pos­to­je­će dje­čje pred­sta­ve hrvat­skih kaza­li­šta, povre­me­no pre­tva­ra­ti „Circolo“ u glaz­be­ni stu­dio za naj­mla­đe, a sve to uz sudje­lo­va­nje rekord­nog bro­ja nak­lad­ni­ka, izu­ze­tan izbor knji­ga na tali­jan­skom jezi­ku i popus­te na neke nas­lo­ve do čak 70 posto.

Festival dje­čje knji­ge Monte Librić, bit će odr­žan od 22. do 28. svib­nja u pros­to­ri­ja­ma Zajednice Talijana „Circolo“ u Puli. Jedina knji­žev­na mani­fes­ta­ci­ja ove vrste u Hrvatskoj, nakon dvi­je godi­ne rada u izvan­red­nim uvje­ti­ma i na loka­ci­ja­ma na koji­ma je bilo mogu­će pošto­va­ti epi­de­mi­olo­ške mje­re, vra­ća se u, kaži­mo tako, svo­je pri­rod­no okru­že­nje. Točnije, na mjes­to na kojem nema pro­duk­cij­skih ogra­ni­če­nja i gdje će se mno­go­broj­ni radi­onič­ki pro­gra­mi odvi­ja­ti u punom kapa­ci­te­tu, na radost polaz­ni­ka i polaz­ni­ca Librića.

Centralna tema šes­na­es­tog izda­nja Festivala dje­čje knji­ge – na kojem sudje­lu­je i rekor­dan bro­ja nak­lad­ni­ka, uz izu­ze­tan izbor knji­ga na tali­jan­skom jezi­ku i popus­te na neke nas­lo­ve do čak 70 pos­to! – je „Čarolija“ i zahva­lju­ju­ći njoj publi­ka Monte Librića neće samo otkri­va­ti knji­žev­ne čaro­li­je, već će na raz­li­či­te, kre­ativ­ne i zabav­ne nači­ne biti u pri­li­ci stva­ra­ti vlastite.

Programskim obuj­mom uve­ća­ni Monte Librić ugos­tit će auto­re i auto­ri­ce iz Hrvatske i Europe, glaz­be­ni­ke i ilus­tra­to­re, pri­ka­za­ti dje­čje pred­sta­ve,  ilu­zi­onis­tič­ke i cir­ku­ske izved­be, film­ske pro­jek­ci­je, te povre­me­no pre­tva­ra­ti „Circolo“ u glaz­be­ni stu­dio za naj­mla­đe. Uz sve to pre­mi­jer­no će se odr­ža­ti i “Mali sajam ilus­tra­ci­ja” na kojem će svo­je pot­pi­sa­ne rado­ve pred­sta­vi­ti hrvat­ski ilus­tra­to­ri i ilustratorice.

Dosta je toga zapra­vo novo­ga na Libriću, samo je cilj uvi­jek isti: pro­bu­di­ti kod dje­ce lju­bav pre­ma knji­žev­nos­ti na ino­va­ti­van i kre­ati­van način, te im pomo­ći da pos­ta­nu prvo mali, pa onda i veli­ki čita­te­lji i čita­te­lji­ce. Sukladno tome pri­prem­lje­ni su i raz­li­či­ti edu­ka­tiv­ni sadr­ža­ji kako za – oče­ki­va­no – naj­mla­đe, tako i za rodi­te­lje koji­ma se želi olak­ša­ti ono što dje­ca od njih i oče­ku­ju, a to je pri­ča­nje priča.

Među gos­ti­ma i goš­ća­ma ovo­go­diš­njeg Monte Librića su: Zdenko Bašić, Boris Dežulović, Mile Kekin, Nataša Ozmec, Nena Pavelić, Vanja Marković, Vibor Juhas, Srebrenka Peregrin, Erika Katačić Kožić, Ines Marciuš Kruljac, Jasmina Kosanović, Ana Salopek, Josip Čekolj, Roman Simić i Manuel Šumberac koje će, kroz raz­go­vor o nji­ho­vim dje­li­ma, ali i dru­gim autor­skim sklo­nos­ti­ma, pred­sta­vi­ti Ivanka Mazurkijević i Sedina Cerovac u ulo­zi Librić čarob­ni­ca. Tu je, sva­ka­ko, i neizos­tav­na Baka Librić bez koje se ovaj doga­đaj odav­no ne može zamisliti.

Kao i sva­ke godi­ne, Festival dje­čje knji­ge Monte Librić će pose­bi­ce nje­go­va­ti dvo­je­zič­nu kom­po­nen­tu kroz tra­di­ci­onal­ni pro­gram „Piύ che una sto­ria“ koji se reali­zi­ra u part­ner­stvu sa Zajednicom Talijana Pula i u nje­mu gos­tu­ju: David Conati, Gianluca Passarelli, Elisa Cordioli i Isabella Salmoirago. Također, bit će odr­ža­ne radi­oni­ce na istro­ve­net­skom dija­lek­tu, te dru­gi izved­be­no scen­ski programi.

Uz nave­de­ne pis­ce, spi­sa­te­lji­ce, ilus­tra­to­re i ilus­tra­to­ri­ce, u gos­te Monte Libriću sti­že i David Litchfield – nagra­đi­va­ni bri­tan­ski ilus­tra­tor, doma­ćoj publi­ci naj­poz­na­ti­ji po tri­lo­gi­ji o muzi­kal­nom medvjedu.

Cjelovit pro­gram ovo­go­diš­njeg Festivala dje­čje knji­ge Monte Librić, uz deta­ljan opis svih sadr­ža­ja, od radi­onič­kog dije­la do pred­sta­va i film­skih pro­jek­ci­ja, može se vidje­ti na novoj web stra­ni­ci „Librića“ – www.montelibric.hr – kao i druš­tve­nim mre­ža­ma knji­žev­nog doga­đa­ja nami­je­nje­nog naj­zah­tjev­ni­joj publi­ci na svi­je­tu – djeci.