Besplatna javna senzorna projekcija „Mama Muu se vraća kući“ u rovinjskom Kinu Gandusio

18.04.2023.

U sklo­pu pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” u čet­vr­tak 20. trav­nja u 10 sati u rovinj­skom Kinu Gandusio bit će odr­ža­na bes­plat­na jav­na sen­zor­na pro­jek­ci­ja šved­skog ani­mi­ra­nog fil­ma „Mama Muu se vra­ća kući“ Christiana Rylteniusa i Tomasa Tivemarka. U nje­mu pra­ti­mo Mamu Muu koja se, nakon što se na far­mi poja­vi roda koja putu­je po svi­je­tu, zamis­li nad broj­nim pita­nji­ma. Što je zapra­vo dom? Kako može biti sigur­na da su upra­vo liva­da i far­ma na kojoj se sada nala­zi nje­zin dom? Što ako pos­to­ji nešto bolje neg­dje drug­dje u ovom veli­kom, širo­kom svi­je­tu? Vrana se uza­lud tru­di objas­ni­ti svo­joj pri­ja­te­lji­ci da tra­va nije zele­ni­ja neg­dje drug­dje, ali pone­kad se mora­te izgu­bi­ti da bis­te pro­naš­li put kući.

Senzorne pro­jek­ci­je se odr­ža­va­ju u pri­la­go­đe­nim uvje­ti­ma za dje­cu koja ima­ju pote­ško­će sen­zor­ne inte­gra­ci­je, no nji­ho­va je sušti­na da budu jav­ne i ink­lu­ziv­ne. Odvijaju se uz pri­gu­še­na svje­tla i sla­bi­ji zvuk fil­ma, a dje­ca mogu šeta­ti, doni­je­ti svo­ju omi­lje­nu igrač­ku, gric­ka­li­ce i sok, doći u prat­nji rodi­te­lja, baka i dje­do­va, nas­tav­ni­ka, pri­ja­te­lja, orga­ni­zi­ra­no sa ško­lom ili pri­vat­no. Ulaz je besplatan.

Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je finan­cij­ski podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo. Projekcija fil­ma reali­zi­ra se u surad­nji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Rovinj i pul­ske udru­ge Metamedij, nosi­te­lji­ce pro­jek­ta, a uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Izvor