BOOKtiga 2023. u Poreču od 19. do 22. travnja

18.04.2023.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč sa zado­volj­stvom naj­av­lju­je šes­na­es­tu BOOKtigu – fes­ti­val pro­či­ta­nih knji­ga te sajam rab­lje­nih knji­ga BOOKtižin!

Festival zapo­či­nje u sri­je­du, 19. trav­nja u 10 sati otva­ra­njem BOOKtižina, saj­ma pro­či­ta­nih knji­ga u par­ku Matije Gupca, kada će svi lju­bi­te­lji pisa­ne rije­či moći kupi­ti knji­ge, koje su doni­ra­li gra­đa­ni, po sim­bo­lič­noj cije­ni od 1.5 eura. Prihodi od pro­da­je knji­ga na saj­mu BOOKtižin i ove će se godi­ne usmje­ri­ti na nove pro­jek­te poreč­ke knjiž­ni­ce. Sajam će biti otvo­ren sva­kod­nev­no od 10 do 19 sati. Bogatu ponu­du rab­lje­nih knji­ga upot­pu­nit će i zanim­lji­va ponu­da vri­jed­nih izda­nja Antikvarijata Glavan iz Ljubljane, antik­va­ri­ja­ta Libris iz Kopra, Malog nebo­de­ra iz Rijeke i Nove stvar­nos­ti iz Zagreba, a ove će se godi­ne po prvi put u Poreču pred­sta­vi­ti i antik­va­ri­jat Mala aka­de­mi­ja iz Beograda. Njihova će se izda­nja tako­đer pro­da­va­ti po pri­god­nim cije­na­ma. Ovogodišnju BOOKtigu i nje­zin pro­gram­ski dio obo­ga­tit će broj­ni gos­ti knji­žev­ni­ci, poz­na­ta ime­na hrvat­ske kul­tur­ne scene.

Prvi gost ovo­go­diš­nje BOOKtige, u sri­je­du, 19. trav­nja, u par­ku Matije Gupca je Zoran Vakula poz­na­ti mete­oro­log, svi­ma nam zna­no lice s TV ekra­na! Neumorno pro­mo­vi­ra mete­oro­lo­gi­ju, čak i putem mete­os­tri­pa, mete­oka­ri­ka­tu­ra, putem kaza­liš­nih pred­sta­va za dje­cu te „Vremenastim pri­ča­ma“, seri­jom sli­kov­ni­ca koji­ma je cilj pri­bli­ži­ti naj­mla­đi­ma čes­to spo­mi­nja­ne mete­oro­lo­ške ter­mi­ne, kako bi bolje razu­mje­li vri­je­me te nje­go­ve pro­mje­ne i poja­ve. „Pahuljasta“, „Sunčasta“, „Vjetropirasta“ i „Oblačasta“ pri­če su koje će zasi­gur­no odu­še­vi­ti poreč­ku dje­cu. Druženje zapo­či­nje u 10 sati.

Istoga dana u 17 sati, u Klubu umi­rov­lje­ni­ka Galija, Zoran Vakula dru­žit će se s umi­rov­lje­ni­ci­ma. Vakula će, pred­stav­lja­ju­ći svo­je knji­ge, s Porečanima pri­ča­ti o vre­me­nu i utje­ca­ju vre­me­na na lju­de, o pro­mje­na­ma kli­me, o pro­ble­mi­ma veza­nim za izra­du toč­ne prog­no­ze vre­me­na, o utje­ca­ju pri­rod­nih i ljud­skih fak­to­ra na pro­mje­ne, uz mnoš­tvo zanim­lji­vih deta­lja iz sva­kod­nev­nog živo­ta, ali i o lju­di­ma kojih više nema, o koro­ni i potre­si­ma. Ulaz je slo­bo­dan za sve zain­te­re­si­ra­ne građane.

Kako je već u velja­či objav­lje­no, knji­ga „Hladno srce“ je, pre­ma sta­tis­tič­koj obra­di poda­ta­ka pri­kup­lje­nih putem skup­nog elek­tro­nič­kog kata­lo­ga narod­nih knjiž­ni­ca u Istarskoj župa­ni­ji, u peri­odu od 1. velja­če 2022. do 31. siječ­nja 2023, naj­či­ta­ni­ji roman u istar­skim narod­nim knjiž­ni­ca­ma, a nje­go­va auto­ri­ca, Marilena Dužman, ovo­go­diš­nja je laure­at­ki­nja i dobit­ni­ca Nagrade BOOKtiga.  Pod pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je – Regione Istriana, sve­ča­na dodje­la Nagrade upri­li­čit će se u sri­je­du, 19. trav­nja u 19 sati u matič­nom odje­lu poreč­ke knjiž­ni­ce, kada će ovo­go­diš­njoj dobit­ni­ci biti uru­če­no priz­na­nje – pri­mje­rak nje­zi­nog roma­na koji je mje­sec dana “puto­vao” po knjiž­ni­ca­ma Istre i u koji su svi nje­go­vi čita­te­lji upi­sa­li svo­je doj­mo­ve. Osim pri­god­nog priz­na­nja, sed­mod­nev­nog borav­ka u Pazinu u Kući za pisce/Hiži od besid, auto­ri­ca naj­či­ta­ni­je knji­ge dobit će i nov­ča­nu nagradu.

Drugoga dana BOOKtige, u čet­vr­tak, 20. trav­nja u 10 sati, Gradska knjiž­ni­ca Poreč pozi­va sve zna­ti­želj­ne mali­ša­ne na pred­stav­lja­nje sli­kov­ni­ce „Mrljek i Prljek na kise­lom zadat­ku“, auto­ri­ce Jelene Pervan. Omiljeni juna­ci seri­je sli­kov­ni­ca o higi­je­ni dono­se nam nove blja­kas­te avan­tu­re, a nakon pri­ča o neo­pra­noj kosi, pok­va­re­nom zubu, prlja­vim ruka­ma i neured­noj sobi, Jelena Pervan će nam na svoj jedins­tven način ispri­ča­ti što se može dogo­di­ti ako redo­vi­to ne mije­nja­mo čara­pe, ne izu­va­mo cipe­le i ne pere­mo noge.

Kako bi i koris­ni­ci Doma za sta­ri­je i nemoć­ne oso­be Poreč osje­ti­li dio ugo­đa­ja Festivala, u Domu će ih posje­ti­ti Zoran Vakula i pred­sta­vi­ti im svo­ju pjes­nič­ku zbir­ku „Rimovane mete­oprog­no­ze u doba koro­na­vi­ro­ze“, a kroz rimo­va­ne naj­a­ve, zajed­no će se pri­sje­ti­ti zanim­lji­vih sport­skih doga­đa­nja i nekih još uvi­jek aktu­al­nih kul­tur­nih te raz­nih pri­god­ni­ca pove­za­nih s vre­men­skom prog­no­zom. Vakula u Dom sti­že u čet­vr­tak u 11 sati!

U surad­nji s antik­va­ri­ja­ti­ma Glavan iz Ljubljane i Mali nebo­der iz Rijeke, poreč­ka knjiž­ni­ca orga­ni­zi­ra “Sat za kolek­ci­ona­re”, u čet­vr­tak, 20. trav­nja u 18 sati te u petak 21. trav­nja u 18 sati. Pozivaju se svi zain­te­re­si­ra­ni gra­đa­ni, koji u svo­jim kuć­nim bibli­ote­ka­ma posje­du­ju sta­re knji­ge, a zani­ma ih pro­cje­na ili otkup pri­mjer­ka vri­jed­nih izda­nja, da posje­te BOOKtižin jer ih tamo čeka­ju naši struč­nja­ci antikvari.

Ovogodišnju poreč­ku BOOKtigu, u čet­vr­tak, 20. trav­nja u 19 sati, svo­jim će gos­to­va­njem obo­ga­ti­ti Marko Gregur, nagra­đi­va­ni  kopriv­nič­ki pisac, koji se u pos­ljed­njih neko­li­ko godi­na namet­nuo kao jedan od istak­nu­ti­jih auto­ra mla­đe gene­ra­ci­je, a pred­sta­vit će svoj naj­no­vi­ji roman „Šalaporte“, nedav­no iza­šao iz tiska u izda­nju Hena coma. Roman dono­si pri­ču o smis­lu pos­to­ja­nja, punu suko­ba, emo­tiv­nih uspo­na i pado­va, a koja je saču­va­la auto­ro­ve lju­de i lje­ta dje­tinj­stva, a isto­dob­no pro­go­vo­ri­la o umjet­nos­ti i for­mi­ra­nju čovje­ko­vog identiteta.

U petak, 21. trav­nja dan zapo­či­nje slat­kim doga­đa­njem. Na ovo­go­diš­nju BOOKtigu dola­zi Kate Bošković, pokre­ta­či­ca i ured­ni­ca por­ta­la Slatkopedija, auto­ri­ca sli­kov­ni­ce „Kad nes­ta­nu slas­ti­ča­ri…“. Na dru­že­nju i na slat­kom zadat­ku auto­ri­ci će se pri­dru­ži­ti uče­ni­ci i uče­ni­ce Turističko – ugos­ti­telj­ske ško­le Antona Štifanića, budu­ći slas­ti­ča­ri, koje će nam zas­la­di­ti knjiž­no jutro na BOOKtižinu. Ovo je mali dopri­nos pro­mo­ci­ji slas­ti­čar­ske stru­ke, jer kad bi slas­ti­ča­ri nes­ta­li, ubr­zo bismo uvi­dje­li koli­ko je svi­jet bez njih gorak. Nije li sve to dovolj­no dobar raz­log da nam se i vi pri­dru­ži­te? Slatki zada­tak zapo­či­nje u 10 sati.

Dokumentarni film „Dječak iz Auschwitza“ pri­ča je o Olegu Mandiću, koji je s 11 godi­na s mamom i bakom zavr­šio u logo­ru. Pet mje­se­ci pro­veo je na odje­lu zlo­glas­nog Mengelea, doče­kao oslo­bo­đe­nje logo­ra i kao pos­ljed­nji logo­raš zajed­no sa svo­jom obi­te­lji iza­šao na slo­bo­du. „Na istoj strani(ci)“ s pos­ljed­njim dje­ča­kom iz Auschwitza“ dru­žit će se poreč­ki sred­njo­škol­ci iz SŠ Mate Balote te uče­ni­ci TUŠ Antona Štifanića Poreč, na tri­bi­ni koja će se odr­ža­ti u petak, 21. trav­nja u 12 sati u matič­nom odje­lu poreč­ke knjiž­ni­ce, kada će ima­ti pri­li­ku, nakon pred­stav­lja­nja doku­men­tar­nog fil­ma, pos­ta­vi­ti pita­nja čovje­ku koji je život posve­tio svje­do­če­nju o holo­ka­us­tu, kao naj­ve­ćem zlu koje je čovje­čans­tvo upoznalo.

Bruno Šimleša poz­na­ti soci­olog, pre­da­vač i naj­ti­raž­ni­ji hrvat­ski autor knji­ga iz podru­čja popu­lar­ne psi­ho­lo­gi­je i duhov­nos­ti, na ovo­go­diš­njoj će BOOKtigi sa svo­jom publi­kom pros­la­vi­ti 21 godi­nu kari­je­re. Novo dru­že­nje na poreč­kom Festivalu pro­či­ta­nih knji­ga dono­si broj­na pita­nja i Šimlešine odgo­vo­re na njih. Bez ruka­vi­ca. O svih deset nje­go­vih knji­ga. O stre­su, emo­ci­ja­ma, kom­pro­mi­si­ma, o lju­ba­vi, pre­hra­ni i tje­lo­vjež­bi i još mno­go­če­mu. Druženje će se odr­ža­ti u petak, 21. trav­nja 2023. godi­ne u 17 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč.

U petak je večer­nje doga­đa­nje rezer­vi­ra­no za pred­stav­lja­nje knji­ge Olega Mandića „Život obi­lje­žen Auscwitzom“, koju je pri­re­dio Neven Šantić. Ovaj vital­ni 90-godiš­njak fas­ci­nant­ne život­ne pri­če i opti­miz­ma, neumor­no pre­no­si svo­je iskus­tvo pre­živ­lja­va­nja. Oleg Mandić, jedan od rijet­kih živih svje­do­ka uža­sa Holokausta, ne dono­si samo pri­ču o stra­ho­ta­ma jed­no­ga vre­me­na, već i  ispo­vi­jed o sret­nom živo­tu ispu­nje­nom lju­bav­lju i podr­škom obi­te­lji, ali i stal­noj opo­me­ni da se ovak­vo zlo uvi­jek i lako može vra­ti­ti. O knji­zi će govo­ri­ti Oleg Mandić i Neven Šantić. Predstavljanje knji­ge zapo­či­nje u 19 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč.

U subo­tu, 22. trav­nja, kroz inter­pre­ta­tiv­nu šet­nju sta­ro­grad­skom jez­grom na pose­ban način bit će pred­stav­ljen pri­je­vod knji­ge Pietra Kandlera „Cenni al fores­ti­ero che visi­ta Parenzo – Informacije stran­cu koji posje­ću­je Poreč“ koji pot­pi­su­je Đanino Bubola. Polazak je pre­dvi­đen u 10 sati kod kule Peškera, uz struč­no vod­stvo auto­ra pri­je­vo­da, a potom Eufrazijanom, pre­ko par­ka Jurja Dobrile, sve do Neptunovog hra­ma i Marafora, uz pri­ču o osnut­ku gra­da do novo­vje­kov­nih kolo­ni­ja, o rato­vi­ma i kuga­ma i dru­gim crk­ve­nim i poli­tič­kim doga­đa­nji­ma koji su mije­nja­li ovaj grad kroz stoljeća.

Nakon šet­nje, može­te biti dije­lom sed­me po redu auk­ci­je sta­rih knji­ga i tisko­vi­na pod nazi­vom „Udomi knji­gu“, koju će vodi­ti Rok Glavan, slo­ven­ski antik­var, vodi­telj Antikvarijata Glavan u Ljubljani i Tomo Vučinić, riječ­ki antik­var, vodi­telj antik­va­ri­ja­ta Mali nebo­der u Rijeci. Antikvari će pred­sta­vi­ti vri­jed­ne i zanim­lji­ve antik­var­ne knji­ge, a nakon auk­ci­je može­te pos­lu­ša­ti raz­go­vor „U antik­var­nim coku­la­ma“ s ovo­go­diš­njim gos­tom, Dragoljubom Minićem iz antik­va­ri­ja­ta Mala aka­de­mi­ja iz Beograda. Aukcija zapo­či­nje u 12 sati u par­ku Matije Gupca.

I za kraj šes­na­es­te BOOKtige, Đorđe Matić, pjes­nik, pri­po­vje­dač, ese­jist, publi­cist, kri­ti­čar pred­sta­vit će poreč­koj publi­ci svoj prvi roman „Niotkuda s lju­bav­lju“, roman o egzi­lu, tra­že­nju doma i domo­vi­ne, i lju­bav­no pismo rod­nom gra­du. S ovim je svo­jim dje­lom ovaj plo­dan autor 2022. ušao u fina­le Nagrade Fric, kao i tpor­ta­lo­ve  nagra­de za naj­bo­lji roman. Iza sebe ima pet­na­es­tak knji­ga, napi­sao je četi­ri zbir­ke pje­sa­ma, od kojih je jed­na na nizo­zem­skom jezi­ku, neko­li­ko ese­jis­tič­kih knji­ga, među koji­ma i zbir­ku ese­ja objav­lje­nu na fran­cu­skom jezi­ku. Predstavljanje roma­na odr­žat će se u subo­tu, 22. trav­nja 2023. godi­ne u 19 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč.

Vizualni iden­ti­tet i ovo­go­diš­nje BOOKtige pot­pi­su­je Studio Sonda kroz novu kam­pa­nju „BOOKtiga vas spa­ja s vašim omi­lje­nim knji­žev­nim liko­vi­ma putem Matchbooka“. Ovaj omi­lje­ni poreč­ki knjiž­ni Festival i ove godi­ne pro­mo­vi­ra lju­bav pre­ma knji­ga­ma na posve nov način. U svom će sti­lu, opet na suvre­men i ori­gi­na­lan način, ispri­ča­ti što to zna­či lju­bav pre­ma knji­ga­ma te govo­ri­ti o odno­su čita­te­lja i knji­ga. Svatko se barem jed­nom zalju­bio u nekog lika iz knji­ge i pože­lio da taj fik­tiv­ni lik zbi­lja pos­to­ji. Tu želju je Gradska knjiž­ni­ca Poreč odlu­či­la ostva­ri­ti i osmis­li­la je Matchbook. Matchbook je pri­ča o lju­ba­vi pre­ma knji­ga­ma. Ovaj kon­cept na jedins­tven i ino­va­ti­van način oživ­lja­va knji­žev­nost te čita­te­lji­ma omo­gu­ću­je inte­rak­ci­ju s nji­ho­vim volje­nim liko­vi­ma. Od 19. do 22. trav­nja Matchbook će biti dos­tu­pan na poseb­noj web stra­ni­ci, gdje se čitatelj/ica može spo­ji­ti sa svo­jim omi­lje­nim likom iz knji­ge i s njom/ime dogo­vo­ri­ti spoj.

Kako Matchbook funk­ci­oni­ra? Vrlo jed­nos­tav­no! Na web stra­ni­ci Gradske knjiž­ni­ce Poreč može­te pro­ći kroz neko­li­ko Matchbook pro­fi­la omi­lje­nih hero­ina i hero­ja. Ako se „mat­c­ha­te“ s likom, dobit ćete deta­lje o spo­ju i dogo­vo­ri­ti susret na BOOKtigi – saj­mu pro­či­ta­nih knji­ga, gdje ćete svog omi­lje­nog lika i pronaći.

Iz poreč­ke knjiž­ni­ce poru­ču­ju kako im je želja bila stvo­ri­ti jedins­tven i inte­rak­ti­van način da se pros­la­vi lju­bav pre­ma čita­nju te da se čita­te­lji­ma omo­gu­ći pove­zi­va­nje s omi­lje­nim liko­vi­ma na posve nov način, s Matchbookom, te da se na taj način svi­jet lite­ra­tu­re pri­bli­ži suvre­me­nom knji­go­ljup­cu! S Matchbookom Knjižnica svo­ju svr­hu podi­že na višu razi­nu, pru­ža­ju­ći čita­te­lji­ma ino­va­ti­van način spa­ja­nja s književnošću.

Jer, tko zna, možda bi Ana Karenjina ima­la sre­tan kraj da je otiš­la na spoj s vama, a Robinson Crusoe bio malo manje usamljen?

A oni koji ne mogu doći, mali dio rab­lje­nih knji­ga uvi­jek mogu pogle­da­ti i na webBOOKtižinu koji je dos­tu­pan na stra­ni­ca­ma Gradske knjiž­ni­ce Poreč.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč slu­ži  zajed­ni­ci već dugi niz godi­na. Predana je pru­ža­nju niza uslu­ga koje pro­mi­ču čita­nje, obra­zo­va­nje i kul­tu­ru. I nika­da ne sta­je! U povo­du Svjetskog dana knji­ge i autor­skih pra­va, koji se obi­lje­ža­va 23. trav­nja, Gradska knjiž­ni­ca Poreč s radoš­ću objav­lju­je poče­tak nove veli­ke kam­pa­nje „Čitajmo da ne ogu­gla­mo!“, nami­je­nje­ne dje­ci! U sre­di­štu pros­la­ve ovo­ga datu­ma je knji­ga, a s knji­gom i čita­nje. Nakon šes­na­es­te po redu BOOKtige, ova je kam­pa­nja šlag na vrhu tor­te kojom poreč­ka Knjižnica na pose­ban način i dalje pro­mi­če knji­gu i čita­nje, ne samo u pros­to­ri­ma knjiž­ni­ce, već i izvan nje, svug­dje gdje žive „pri­ja­te­lji knjige“.

Priredio B. V.