Istarska županija objavljuje Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije

14.04.2023.

Istarska župa­ni­ja je u sri­je­du, 12. trav­nja obja­vi­la Javni poziv za poti­ca­nje stva­ra­laš­tva mla­dih u podru­čju kul­tu­re i umjet­nos­ti Istarske župa­ni­je. Cilj ovog Javnog pozi­va je dava­nje finan­cij­skih pot­po­ra mla­di­ma koji se bave stva­ra­laš­tvom u podru­čju kul­tu­re i umjet­nos­ti Istarske županije.

Financijske pot­po­re teme­ljem ovog Javnog pozi­va dodje­lji­va­ti će se pri­ori­tet­no za financiranje:

Na ovaj Javni poziv mogu se pri­ja­vi­ti fizič­ke oso­be-držav­lja­ni Republike Hrvatske, sa pre­bi­va­li­štem na podru­čju Istarske župa­ni­je-Regione Istriana te usta­no­ve, udru­ge i dru­ge nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je sa sje­di­štem na podru­čju Istarske župa­ni­je-Regione Istriana.

Sveukupan iznos finan­cij­skih sred­sta­va koji će se dodi­je­li­ti teme­ljem ovog Javnog pozi­va izno­si 39.816.84 EUR‑a. Najniži iznos poje­di­nač­ne finan­cij­ske pot­po­re koja će se dodi­je­li­ti teme­ljem ovog Javnog pozi­va izno­si 700,00 EUR‑a, a naj­vi­ši 4.000,00 EUR‑a. Prijave se pod­no­se u roku od 30 dana od dana obja­ve ovog Javnog pozi­va na mrež­nim stra­ni­ca­ma Istarske županije.

Izvor