Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Krasna zemljo-Meraviglioso paese“ za 2022. godinu

14.04.2023.

Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je obja­vio je jav­ni poziv za pod­no­še­nje pri­jed­lo­ga za dodje­lu „Nagrade Krasna zem­ljo – Meraviglioso paese“ za 2022. godinu.

Nagradu Krasna zem­ljo-Meraviglioso paese Istarska župa­ni­ja dodje­lju­je za iznim­na pos­tig­nu­ća u glaz­be­no, glaz­be­no-scen­skoj ili film­skoj dje­lat­nos­ti, zašti­ti mate­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne i muze­olo­gi­ji, knji­žev­nos­ti i izda­vaš­tvu, vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma, zašti­ti nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne, novim medij­skim kul­tu­ra­ma, među­na­rod­noj kul­tur­noj surad­nji te dru­gim podru­čji­ma kul­tu­re teme­lje­ni­ma na izri­ča­ji­ma zavičajnosti.

Nagrada se dodje­lju­je se poje­din­ci­ma, istak­nu­tim umjet­ni­ci­ma ili dru­gim kul­tur­nim dje­lat­ni­ci­ma koji su svo­jim stva­ra­laš­tvom obi­lje­ži­li vri­je­me u kojem su dje­lo­va­li, a nji­ho­va dje­la i ostva­re­nja osta­ju traj­no dobro Istarske župa­ni­je-Regione Istriana.

Prijedlozi za dodje­lu Nagrade pod­no­se se naj­kas­ni­je do 27. trav­nja 2023. godi­ne, u pisa­nom obli­ku, u zatvo­re­noj omot­ni­ci, na adre­su: ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA; Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost; 52466 Novigrad-Cittanova; Mlinska 4/b‑Via del Mulino 4/b; s naz­na­kom Prijedlog za dodje­lu Nagrade kras­na zem­ljo-Meraviglioso paese“ za 2022. godinu.

Nagrada će se uru­či­ti dobit­ni­ku 11. pro­sin­ca 2023. godi­ne, na dan obljet­ni­ce rođe­nja Matka Brajše Rašana.

Izvor