Program Književnici posjećuju u sklopu festivala KaLibar

Kreativne radionice na KaLibru u Pazinu

• Tekst i fotografije Roberta ŠPOLJARIĆ

24.04.2023.

• Festival književnosti i kulture KaLibar bestiVal održao se od 19. do 22. travnja u Pazinu • Nakon Zadra i Varaždina te jednogodišnje pauze, KaLibar je svoju desetu godišnjicu dočekao u srcu Istre •

• KaLibar bestiVal jest knji­žev­na mani­fes­ta­ci­ja koja se od 2013. godi­ne orga­ni­zi­ra­la u tri­ma gra­do­vi­ma – Zadru, Varaždinu i Pazinu, a sve s ciljem pro­mo­ci­je knji­žev­nog stva­ra­laš­tva i kul­tu­re čita­nja. Ideja fes­ti­va­la pro­izaš­la je iz potre­be za pro­mo­vi­ra­njem i popu­la­ri­zi­ra­njem knji­žev­ne kul­tu­re putem pred­stav­lja­nja naj­no­vi­jih izda­nja suvre­me­nih auto­ra. Upravo umre­ža­va­njem knji­žev­ni­ka iz Hrvatske i ino­zem­s­tva uspos­tav­lja se među­na­rod­na surad­nja i hrvat­ska se knji­žev­nost stav­lja u suod­nos sa svjet­skim knji­žev­nos­ti­ma, čime se dodat­no isti­če nje­zi­na važ­nost i ulo­ga u glo­bal­nom kon­tek­s­tu. Vrijednost mani­fes­ta­ci­je leži i pove­zi­va­nju afir­mi­ra­nih knji­žev­nih ime­na iz Hrvatske i šire s lokal­nim i manje eta­bli­ra­nim auto­ri­ma, što u konač­ni­ci dovo­di i do poti­ca­nja novih knji­žev­nih pro­duk­ci­ja i stva­ra­nja teme­lja za pos­ti­za­nje tak­vih ini­ci­ja­ti­va u lokal­noj sredini.

U Pazinu se tije­kom četi­ri fes­ti­val­ska dana odvio bogat, raz­no­vr­stan i zanim­ljiv pro­gram – od pub kvi­za, izlož­be i suvre­me­ne knji­žev­nos­ti do kon­cer­ta i noć­nog vra­ća­nja knji­ga bez zakas­ni­ne, a novost su ovo­go­diš­njeg izda­nja Kalibra sva­ka­ko aktiv­nos­ti radi­onič­kog tipa.

Književnici posje­ću­ju pose­ban je dio pro­gra­ma pri­la­go­đen široj sku­pi­ni lju­di zain­te­re­si­ra­nih za knji­žev­no-umjet­nič­ku riječ radi poti­ca­nja i razvi­ja­nja kre­ativ­nos­ti, naro­či­to kod mla­dih. Ukupno su orga­ni­zi­ra­ne tri radi­oni­ce u Centru za mla­de Alarm Pazin, koji­ma je fokus stav­ljen na nefor­ma­lan, kre­ati­van i ino­va­ti­van pris­tup u izražavanju.

Radionica izrade GIF‑a

Prvu je radi­oni­cu pro­ve­la Tamara Bilankov, knji­žev­ni­ca i pos­t­di­plo­man­ti­ca nizo­zem­skog fakul­te­ta RITHA u čet­vr­tak, 20. travnja.

Radionica izra­de GIF‑a uklju­či­va­la je uvod­no pre­da­va­nje o samom GIF‑u, krat­koj for­mi koja je u esen­ci­ji krat­ka ani­mi­ra­na pri­ča. Riječ je o spe­ci­fič­nom for­ma­tu pokret­ne sli­ke koji slu­ži za raz­mje­nu infor­ma­ci­ja, naj­češ­će u mrež­nim okvi­ri­ma. Premda je danas izra­zi­to popu­la­ran kao način izra­ža­va­nja na druš­tve­nim mre­ža­ma, vodi­te­lji­ca je sudi­oni­ci­ma napo­me­nu­la da je to for­mat star čak 30 godi­na, koji je zbog male rezo­lu­ci­je i ogra­ni­če­nog for­ma­ta goto­vo pao u zabo­rav, a onda je upra­vo pomo­ću druš­tve­nih mre­ža i kre­ativ­nog svi­je­ta inter­ne­ta vra­ćen u sva­kod­nev­nu upotrebu.

Praktičan se dio odno­sio na osmiš­lja­va­nje ide­ja i tema u povez­ni­ci sa zada­nim laj­t­mo­ti­vom dru­že­nja – osje­ća­ji. Sudionici su sni­ma­li foto­gra­fi­je na oda­bra­nu temu, a potom uči­li kako mon­ti­ra­ti i obra­di­ti mate­ri­jal u pro­fe­si­onal­nom pro­gra­mu za obra­du sli­ka, uz pomoć i podr­šku vodi­te­lji­ce Bilankov.

Radionica kreativnog pisanja

U petak, 21. trav­nja radi­oni­cu kre­ativ­nog pisa­nja vodio je Enver Krivac, riječ­ki pisac i mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik, autor neko­li­ko proz­nih knji­ga i dva strip albuma.

Radionica se sas­to­ja­la od kon­kret­nih vjež­bi pisa­nja, koje su osmiš­lje­ne kao poti­caj za razvi­ja­nje kre­ativ­nos­ti, uz demons­tri­ra­nje mogu­ćih izvo­ra ins­pi­ra­ci­je i pris­tu­pa te teme. Svaki je sudi­onik pred­lo­žio jedan pojam i na taj je način pos­tav­ljen okvir za stva­ra­nje prvih rado­va. Sudionici su u zada­nom vre­me­nu napi­sa­li krat­ke proz­ne tek­s­to­ve, koje su potom pred­sta­vi­li i pro­či­ta­li naglas gru­pi. Na aktiv­nos­ti je fokus ujed­no stav­ljen i na zajed­nič­ko komen­ti­ra­nje nas­ta­lih tek­s­to­va jer, kako isti­če vodi­telj Krivac, kva­li­tet­na povrat­na infor­ma­ci­ja jedan je od teme­lja (sva­ke) radi­oni­ce – u njoj ne sudje­lu­je samo men­tor, već i cije­la grupa.

Radionica čitanja

Posljednja je radi­oni­ca odr­ža­na u subo­tu, 22. trav­nja pod vod­stvom zadar­skog pis­ca Želimira Periša, a obu­hva­ti­la je temu čita­nja u širem smislu.

Radionica čita­nja odno­si­la se na otkri­va­nje teh­ni­ka i taj­ni skri­ve­nih u knji­žev­nom tek­s­tu. Sudionici su istra­ži­va­li kako se tekst obli­ku­je čita­njem i koli­ki je utje­caj čita­te­lja na pro­či­ta­no te pomo­ću vjež­bi i raz­go­vo­ra spoz­na­va­li zam­ke per­cep­ci­je tek­s­ta, čime su uvi­dje­li uzbud­lji­vu stra­nu čita­nja. Tijekom susre­ta nagla­sak nije bio na uvri­je­že­nom para­dig­mat­skom pita­nju kojim se pro­miš­lja o ono­me što je pisac htio reći, već na tome što su oni kao čita­te­lji iz pro­či­ta­nog tek­s­ta išči­ta­li. Voditelj Periš dodat­no je moti­vi­rao sudi­oni­ke na pro­pit­ki­va­nje o čita­nju zadav­ši im zada­tak da se sami oku­ša­ju u stva­ra­nju kra­ćeg ulom­ka, čime je potak­nu­ta žus­tra ras­pra­va o knji­žev­nos­ti uopće.

Festival KaLibar orga­ni­zi­ra­la je usta­no­va Pučko otvo­re­no uči­li­šte Pazin u surad­nji s part­ne­ri­ma Gradskom knjiž­ni­com Pazin i Centrom za mla­de Alarm Pazin, a sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re, Grada Pazina i Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Pazinu.