Manifestacija “Pula čita!” od 26. do 28. travnja

25.04.2023.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula orga­ni­zi­ra novu trod­nev­nu mani­fes­ta­ci­ju posve­će­nu knji­zi i čita­nju „Pula čita!“, čije će prvo izda­nje biti odr­ža­no od 26. do 28. trav­nja na raz­nim grad­skim loka­ci­ja­ma, čime će se knji­ge i raz­go­vo­re o nji­ma dovo­di­ti u nove ambi­jen­te te pro­na­la­zi­ti put do novih koris­ni­ka. Program sači­nja­va­ju knji­žev­na pred­stav­lja­nja i susre­ti, pre­da­va­nja, jav­na čita­nja s poseb­nim nagla­skom na surad­nju grad­skih ins­ti­tu­ci­ja i ustanova.

Ovu, novu mani­fes­ta­ci­ju Knjižnica će zapo­če­ti uoči samog fes­ti­va­la zajed­nič­kim ula­skom u Strikomanov Milenijski svijet.

Milenijsku foto­gra­fi­ju sni­mit će Šime Strikoman, diplo­mi­ra­ni film­ski i tele­vi­zij­ski sni­ma­telj, koji se pro­fe­si­onal­no bavi i sni­ma­njem foto­gra­fi­ja u sri­je­du 26. trav­nja u 10 sati na Trgu Forum.

Budući da je za sni­ma­nje spe­ci­fič­ne, mile­nij­ske foto­gra­fi­je potreb­no 500-tinjak lju­di, iz Knjižnice pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne koji su u moguć­nos­ti uklju­či­ti se da se pri­dru­že i pos­ta­nu kako dio mani­fes­ta­ci­je Pula čita, tako i foto-poru­ke koju ćemo zajed­no iz Pule pos­la­ti u svi­jet. Za sudje­lo­va­nje potreb­no je biti odje­ven u maji­cu bije­le boje, a pla­ni­ra­no tra­ja­nje je 45 minuta.

Manifestacija Pula čita! osmiš­lje­na je s ciljem pro­mi­ca­nja knji­ge, infor­mi­ra­nja i edu­ci­ra­nja o važ­nos­ti knji­žev­nog i kul­tur­nog nas­lje­đa te podi­za­nja kul­tur­ne i obra­zov­ne razi­ne druš­tva u cije­los­ti umre­ža­va­njem kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja, udru­ga i poje­di­na­ca, svo­jim raz­no­li­kim pro­gra­mom nami­je­njen kako naj­mla­đi­ma tako i sta­ri­joj gene­ra­ci­ji. Na svoj pose­ban način, Pula se pri­dru­žu­je dru­gim knjiž­ni­ca­ma koje pro­vo­de pro­jekt slič­nog ime­na čiji je zajed­nič­ki cilj i dje­lat­nost poti­ca­nje i pro­mo­ci­ja čita­nja i knji­žev­nos­ti umre­ža­va­njem gra­đa­na i institucija.

Ravnateljica knjiž­ni­ce Nadia Bužleta na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je, koja je odr­ža­na 24. trav­nja u pros­to­ri­ma Knjižnice, nagla­si­la je da se radi o novoj mani­fes­ta­ci­ji o kojoj se već neko vri­je­me raz­miš­lja, poseb­no nakon novih, zabri­nja­va­ju­ćih rezul­ta­ta istra­ži­va­nja o čita­nju koje je pro­ve­de­no uoči netom odr­ža­ne mani­fes­ta­ci­je Noć knjige.

- Ova mani­fes­ta­ci­ja posve­će­na je čita­nju, knji­ga­ma, Puljanima, a namje­ra nam je da pos­ta­ne tra­di­ci­onal­na. Želimo knjiž­ni­cu uči­ni­ti još više pre­poz­nat­lji­vom te uklju­či­ti raz­ne kul­tur­ne usta­no­ve u gra­du i šire, ima­mo puno ide­ja i vje­ru­je­mo da ćemo ih u uspješ­no reali­zi­ra­ti. Ovogodišnje izda­nje mani­fes­ta­ci­je čini 14 raz­li­či­tih pro­gra­ma, a odr­žat će se na sedam loka­ci­ja. Dok je sam naziv mani­fes­ta­ci­ja pre­uzet od niza mani­fes­ta­ci­ja sa slič­nim gene­rič­kim nazi­vom kao što su Zadar čita, Koprivnica čita, Ljubljana čita Torino čita, naš Pula čita! gra­di svo­ju pri­ču i šalje svo­ju poru­ku. Primjerice, mile­nij­skom foto­gra­fi­jom želi­mo poka­za­ti i uka­za­ti na važ­nost čita­nja, uklju­či­ti kako uče­ni­ke osnov­nih i sred­njih ško­la tako i sve naše sugra­đa­ne, objas­ni­la je Bužleta.

Uz susre­te s auto­ri­ma i pred­stav­lja­nje knji­ga, mani­fes­ta­ci­ju u veli­koj mje­ri čine i čita­nja u pod­pro­gra­mi­ma Pula čita Pulu, Pula čita kla­si­ke i Čitajmo (s) naj­mla­đi­ma koje, nagla­še­no je, Knjižnica namje­ra­va razvi­ja­ti u slje­de­ćim izda­nji­ma. Programi su nami­je­nje­ni raz­nim dob­nim sku­pi­na­ma i na sve je ulaz slobodan.

Pokrovitelji mani­fes­ta­ci­je su Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH i Grad Pula, a surad­ni­ci INK-Gradsko kaza­li­šte Pula, Kino Valli, Pula Film Festival, Filozofski fakul­tet u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile te Povijesni i pomor­ski muzej Istre.

Priredio B. V.