Robotička igraonica, umjetna inteligencija, volonteri, emocije, Zagorka i Matoš

Noć knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

17.04.2023.

• Dvanaestu Noć knji­ge, naci­onal­nu mani­fes­ta­ci­ju koja se tra­di­ci­onal­no orga­ni­zi­ra u povo­du Svjetskog dana knji­ge i autor­skih pra­va (23. trav­nja) i Dana hrvat­ske knji­ge (22. trav­nja), Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula obi­lje­žit će u petak, 21. trav­nja i subo­tu, 22. trav­nja pro­gra­mi­ma u Puli i Vodnjanu. Cilj mani­fes­ta­ci­je je da se diljem zem­lje odr­že doga­đa­nja u knjiž­ni­ca­ma, knji­ža­ra­ma, antik­va­ri­ja­ti­ma, odgoj­no-obra­zov­nim i raz­nim dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma, ali i u osta­lim pros­to­ri­ma „pri­ja­te­lji­ma knji­ge“, ne bi li se kroz zajed­niš­tvo dije­li­lo radost čita­nja i pisanja.

U foku­su ovo­go­diš­nje Noći knji­ge je umjet­na inte­li­gen­ci­ja kao jed­nu od tre­nut­nih ključ­nih tema u široj zajed­ni­ci pa će se tako u petak od 17 do 19 sati na Odjelu za dje­cu i mla­de robo­tič­kom igra­oni­com pred­sta­vi­ti Društvo za robo­ti­ku Istra. Radionicu koja je nami­je­nje­na svim dob­nim sku­pi­na­ma vodit će Dragan Pantić iz Društva za robo­ti­ku Istra i Centra za prak­tič­nu robo­ti­ku Pula. Za sudje­lo­va­nje nije potreb­na pri­ja­va, a radi­oni­ca uklju­ču­je upoz­na­va­nje s robo­ti­ma Boe-Bot i Dash, huma­no­id­nim robo­tom Alpha 1S, robo­tom paukom, robo­ti­ma psi­ma, robo­ti­ma s kame­ra­ma s UI, uprav­lja­nje robo­ti­ma na are­ni za robo­tr­ku na prste­nac i gađa­nje prsten­ca, vođe­nje sumo bor­ba­ma s robo­ti­ma i još puno toga.

Istoga dana u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce u 20.30 sati pre­da­va­nje će odr­ža­ti dr. sc. Ivan Lorencin, struč­njak iz podru­čja umjet­ne inte­li­gen­ci­je i ama­ter­ski filo­zof, koji će publi­ku odves­ti na zanim­lji­vo puto­va­nje od zače­ta­ka umjet­ne inte­li­gen­ci­je, pre­ko današ­njih pri­mje­na do dvi­ju buduć­nos­ti, one opti­mis­tič­ne te one pesimistične.

Knjižnica Vodnjan u surad­nji s Infobipom 21. trav­nja orga­ni­zi­ra pre­da­va­nje Ervina Jagatića, Infobip Group Product Managera Umjetna inte­li­gen­ci­ja i kako je pri­mi­je­ni­ti. Program poči­nje u 19.30 sati i bit će odr­žan u Quantumu (Infobip), a nakon pre­da­va­nja pla­ni­ra­no je dru­že­nje uz razgovor.

Promišljajući o umjet­noj inte­li­gen­ci­ji zapi­ta­li smo se i je li ona jed­na­ko dobra kad se radi o našim emo­ci­ja­ma – može­mo li ispro­gra­mi­ra­ti pri­ja­telj­stvo, radost, zajed­niš­tvo, njež­nost? Odgovor na ovo pita­nje poku­šat ćemo dobi­ti u raz­go­vo­ru s volon­te­ri­ma koji su nam puno pomo­gli nakon poža­ra koji je u lip­nju proš­le godi­ne zade­sio Središnju knjiž­ni­cu. U Noći knji­ge uru­čit ćemo im zahval­ni­ce uz glaz­be­no gos­to­va­nje stu­den­ti­ca i stu­de­na­ta Muzičke aka­de­mi­je u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile.

Razgovor o emo­ci­ja­ma nas­ta­vit će se uz sli­kov­ni­cu Ti, moja pre­kras­na dje­voj­či­ce 22. trav­nja u 11 sati na Odjelu za dje­cu i mla­de: goš­će mati­ne­je Noći knji­ge su Nataša Ozmec, auto­ri­ca sli­kov­ni­ce, doc. dr. sc. Tanja Habrle, pre­vo­di­te­lji­ca sli­kov­ni­ce na tali­jan­ski jezik, i Vlasta Prohaska iz izda­vač­ke kuće Planetopija, koja će mode­ri­ra­ti pro­mo­ci­ju na koju su pozva­ni i dje­ca i roditelji.

Nisu izos­tav­lje­ne ni ovo­go­diš­nje knji­žev­ne obljet­ni­ce pa su u pri­pre­mi vir­tu­al­ne izlož­be o Mariji Jurić Zagorki, prvoj hrvat­skoj pro­fe­si­onal­noj novi­nar­ki i jed­noj od naj­či­ta­ni­jih hrvat­skih knji­žev­ni­ca, te veli­kom pis­cu iz raz­dob­lja hrvat­ske moder­ne Antunu Gustavu Matošu, i to u povo­du 150. godiš­nji­ce nji­ho­va rođe­nja. Izložbe će biti dos­tup­ne na mrež­nim stra­ni­ca­ma Knjižnice.