Noć knjige u pulskom Klubu i knjižari Giardini 2

B. V.

18.04.2023.

Noć knji­ge naj­ras­pros­tra­nje­ni­ja je naci­onal­na mani­fes­ta­ci­ja posve­će­na pro­mo­ci­ji knji­ge i kul­tu­re čita­nja koja sva­ke godi­ne okup­lja više sto­ti­na knji­ža­ra, nak­lad­ni­ka, knjiž­ni­ca i raz­nih edu­ka­cij­skih usta­no­va diljem Hrvatske. Dvanaesto izda­nje Noći knji­ge, nas­lov­lje­no „Sanjaju li robo­ti elek­trič­ne knji­ge?“ tema­ti­zi­ra odnos teh­no­lo­gi­je i knji­žev­ne produkcije.

Nakon uspješ­nog vir­tu­al­nog pro­gra­ma nas­lov­lje­nog „Libar na ška­be­li­ću“ u kojem su poz­na­ta ime­na knji­žev­ne i umjet­nič­ke sce­ne, ali i stras­tve­ni čita­te­lji govo­ri­li o knji­ga­ma za koji­ma pose­žu u tre­nu­ci­ma osa­me, Klub i knji­ža­ra Giardini 2 po prvi put uži­vo obi­lje­ža­va Noć knji­ge. U skla­du s ovo­go­diš­njom temom, u subo­tu 22. trav­nja u 19 sati Korado Korlević će odr­ža­ti pre­da­va­nje o umjet­noj inte­li­gen­ci­ji. Astronom i futu­ro­log svjet­skog gla­sa raz­ma­trat će utje­caj umjet­ne inte­li­gen­ci­je na poima­nje rada, knji­žev­no i umjet­nič­ko stva­ra­laš­tvo, ali i druš­tvo u cje­li­ni. Korado Korlević, vodi­telj Zvjezdarnice u Višnjanu i osni­vač Višnjanske ško­le astro­no­mi­je, zas­lu­žan je za prva otkri­ća mete­ora i aste­ro­ida u Hrvatskoj i pro­gla­šen 11. naj­us­pješ­ni­jim tra­ga­čem za aste­ro­idi­ma svih vremena.

Ususret Noći knji­ge, u čet­vr­tak 20. trav­nja u 19 sati odr­ža­ti će se pred­stav­lja­nje nove zbir­ke krat­kih pri­ča „Gracija od čem­pre­sa“ (OceanMore, 2022.) Želimira Periša, jed­nog od naj­z­na­čaj­ni­jih suvre­me­nih hrvat­skih auto­ra koji je osvo­jio publi­ku roma­nom “Mladenka kos­to­no­ga”. U novoj knji­zi autor već u poz­na­toj mani­ri doča­ra­va bunt pro­tiv nasil­nih druš­tve­nih struk­tu­ra i ins­ti­tu­ci­ja kroz živo­pis­ne liko­ve iz malih sre­di­na, mahom žene i dje­voj­ke koje ne posus­ta­ju u bor­bi za slo­bod­no i rav­no­prav­no druš­tvo. Guslar Želimir Periš koji je u „Mladenki kos­to­no­gi“ opje­vao sud­bi­nu vje­šti­ce Gile, ovo­ga puta pojav­lju­je se u liku pis­ca koji se čita­te­lji­ma obra­ća iz post-apo­ka­lip­tič­ne buduć­nos­ti. O revo­lu­ci­onar­nim pote­zi­ma „malog čovje­ka“ s auto­rom će raz­go­va­ra­ti Roberto Rauch.

U peri­odu od 20. do 22. trav­nja Klub i knji­ža­ra Giardini 2 posje­ti­te­lji­ma daru­je 10% popus­ta na sve naslove.